ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการฝึกอาชีพของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานในชุมชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการฝึกอาชีพของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานในชุมชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุชาดา โพธิฌานนนท์
คำค้น : การจูงใจ (จิตวิทยา) , การฝึกอาชีพ , การพัฒนาชุมชน , บางขุนเทียน (กรุงเทพฯ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พัฒนาวดี ชูโต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741731868 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10493
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานินพธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการฝึกอาชีพและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการฝึกอาชีพของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานในชุมชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 520 คน ที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานมากกว่าครึ่งเล็กน้อยมีความต้องการฝึกอาชีพ โดยผู้ต้องการฝึกอาชีพต้องการฝึกด้านพฤติกรรมเป็นสัดส่วนสูงที่สุด และสาเหตุที่ต้องการฝึกอาชีพที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ ต้องการเปลี่ยนงาน สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการฝึกอาชีพจะมีความพึงพอใจกับรายได้ที่ได้รับเป็นเหตุผลในสัดส่วนสูงที่สุด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการฝึกอาชีพในระดับสองตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์แบบตารางไขว้ และทดสอบด้วยค่าไคสแควร์ พบว่า อายุ ลำดับที่เกิด การศึกษา สถานภาพสมรส จำนวนผู้เป็นภาระ รายได้ หนี้สิน อาชีพ ความพึงพอใจในอาชีพ ประสบการณ์การฝึกอาชีพ จำนวนเวลาว่าง ความพร้อมเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ และการรับข่าวสารการฝึกอาชีพ มีผลต่อความต้องการฝึกอาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกอย่างง่าย ที่พบว่า ผู้ที่มีอายุน้อย เป็นบุตรคนโต มีการศึกษาระดับประถมศึกษา/เทียบเท่า/หรือต่ำกว่า มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า มีสถานภาพหม้าย หย่า และแยกกันอยู่ มีจำนวนผู้เป็นภาระมาก มีรายได้น้อย มีหนี้สิน มีอาชีพในภาคอุตสาหกรรม มีอาชีพในภาคพาณิชยกรรม มีอาชีพในภาคบริการ ไม่มีความพึงพอใจในอาชีพ ไม่เคยมีประสบการณ์การฝึกอาชีพ มีจำนวนเวลาว่างมาก มีความพร้อมเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ และได้รับข่าวสารการฝึกอาชีพมาก น่าจะมีโอกาสมีความต้องการฝึกอาชีพ ส่วนผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรผันของความต้องการฝึกอาชีพได้ถึงร้อยละ 87.1 และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ แล้ว ตัวแปรอายุการศึกษา รายได้ ประการณ์การฝึกอาชีพ จำนวนเวลาว่าง ความพร้อมเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ และการรับข่าวสารการฝึกอาชีพ ยังคงมีผลต่อความต้องการฝึกอาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานที่มีอายุน้อย มีการศึกษาระดับประถมศึกษา/เที่ยบเท่า/หรือต่ำกว่า มีรายได้น้อย ไม่เคยมีประสบการณ์การฝึกอาชีพ มีจำนวนเวลาว่างมาก มีความพร้อมเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ และได้รับข่าวสารการฝึกอาชีพมาก น่าจะมีโอกาสมีความต้องการฝึกอาชีพ

บรรณานุกรม :
สุชาดา โพธิฌานนนท์ . (2545). ความต้องการฝึกอาชีพของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานในชุมชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา โพธิฌานนนท์ . 2545. "ความต้องการฝึกอาชีพของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานในชุมชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา โพธิฌานนนท์ . "ความต้องการฝึกอาชีพของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานในชุมชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุชาดา โพธิฌานนนท์ . ความต้องการฝึกอาชีพของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานในชุมชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.