ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้วิชาภาษาไทย ความวิตกกังวลในการสอน และสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้วิชาภาษาไทย ความวิตกกังวลในการสอน และสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุขรัก สร้อยทอง
คำค้น : ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน , ความวิตกกังวล , นักศึกษาครู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กมลพร บัณฑิตยานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741312385 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10248
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้วิชาภาษาไทยกับความวิตกกังวลในการสอน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์จากความสอดคล้องระหว่างความรู้วิชาภาษาไทยกับสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์จากความสอดคล้องระหว่างความวิตกกังวลในการสอนกับสมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ความรู้วิชาภาษาไทยและความวิตกกังวลในการสอนเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาภาษาไทย สายมัธยมศึกษา สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร จำนวน 70 คน และตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมการสอน คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 10 คน ซึ่งสุ่มจากตัวอย่างประชากรในกลุ่มแรก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย แบบวัดความวิตกกังวลในการสอน และแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หาความสอดคล้องระหว่างความรู้วิชาภาษาไทยกับสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทย และหาความสอดคล้องระหว่างความวิตกกังวลในการสอน กับสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของ นักศึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. ความรู้วิชาภาษาไทย มีความสัมพันธ์ในทางลบกับความวิตกกังวลในการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ความรู้วิชาภาษาไทย มีความสัมพันธ์กันกับสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร 3. ความวิตกกังวลในการสอน มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับสรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
สุขรัก สร้อยทอง . (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้วิชาภาษาไทย ความวิตกกังวลในการสอน และสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขรัก สร้อยทอง . 2543. "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้วิชาภาษาไทย ความวิตกกังวลในการสอน และสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขรัก สร้อยทอง . "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้วิชาภาษาไทย ความวิตกกังวลในการสอน และสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สุขรัก สร้อยทอง . ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้วิชาภาษาไทย ความวิตกกังวลในการสอน และสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.