ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอานันทมหิดล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
นักวิจัย : จินตนา พุ่มเพ็ชร
คำค้น : โรงพยาบาลอานันทมหิดล , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , โรงพยาบาล -- การอัตโนมัติ , การตัดสินใจ , ความสามารถทางการบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกัญญา ประจุศิลป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741728123 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10385
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาผลของการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางการบริหาร ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ และกลุ่มที่ศึกษาด้วยตนเองโดยใช้คู่มือเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลอานันทมหิดลจำนวน 30 คนเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน กลุ่มทดลองได้รับการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ ส่วนกลุ่มควบคุมศึกษาด้วยตนเองโดยใช้คู่มือเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรมการฝึกอบรมผ่านเว็บ และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเครื่องมือสร้างขึ้นโดยผู้วิจัยและได้รับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการหาความตรงและความเที่ยงได้ค่าความเที่ยงก่อนการทดลองเท่ากับ .55 และหลังการทดลองเท่ากับ .67 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ หลังการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ สูงกว่าก่อนอบรมผ่านเว็บอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการบริหารของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มที่ได้รับการ ฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ สูงกว่ากลุ่มที่ศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้คู่มือเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
จินตนา พุ่มเพ็ชร . (2545). ผลของการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอานันทมหิดล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา พุ่มเพ็ชร . 2545. "ผลของการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอานันทมหิดล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา พุ่มเพ็ชร . "ผลของการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอานันทมหิดล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
จินตนา พุ่มเพ็ชร . ผลของการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอานันทมหิดล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.