ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานะของระบบต่อต้านออกซิเดนซ์ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานะของระบบต่อต้านออกซิเดนซ์ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
นักวิจัย : เอื้อมเดือน ประวาฬ
คำค้น : antioxidant status , cholangiocarcinoma , inflammatory cytokine , oxidative/nitrosative stress , ภาวะเครียด , มะเร็งท่อน้ำดี , ระบบต่อต้านออกซิแดนซ์ , อนุมูลอิสระ , ไซโตไคน์กระตุ้นอักเสบ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880156 , http://research.trf.or.th/node/2840
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของภาวะอักเสบ (ใช้ inflammatory cytokine 3 ชนิด คือ interferon-? 400u/ml, interleukin-1? 1ng/ml and tumor necrotic factor-1? 500u/ml เป็น ตัวกระตุ้นให้เกิดสภาวะอักเสบจำลอง) ต่อการสร้าง reactive oxidant species และ oxidationreduction (redox) status ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเพาะเลี้ยง 3 ชนิด ได้แก่ เซลล์ KKU-100, KKU-OCA17 และ KMBC และทำการประเมินผลของภาวะเครียดอนุมูลอิสระ (oxidative/ nitrosative stress) ที่เกิดจาก inflammatory cytokines และจาก S-nitroso-glutathione (GSNO, สารปลดปล่อย nitric oxide (NO)) ที่มีต่อการทำงานและการแสดงออกในระดับ mRNA ของเอนไซม์ arylamine N-acetyltrans-ferase 1 (NAT1) และ NAD(P)H:quinone oxidoreductase- 1 (NQO1) โดย NAT1 และ NQO1 เป็นเอนไซม์สำคัญของระบบเอนไซม์เปลี่ยน แปลงสารแปลกปลอมและระบบต่อต้านอนุมูลอิสระ (xenobiotic detoxifying/antioxidant enzymes) ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องเซลล์ปกติต่างๆ รวมทั้งเซลล์มะเร็งจากสาร electrophiles และ reactive oxygen species งานวิจัยครั้งได้แสดงให้เห็นว่า cytokines มีผลกระตุ้นให้เซลล์เพิ่มการสร้างและปลด ปล่อย nitric oxide (NO) โดยไม่มีผลต่อการสร้าง superoxide ภายในเซลล์ และมีผลให้เซลล์มี การลดลงของ redox ratios ระหว่าง glutathione (GSH) และ glutathione disulfide (GSSG) เนื่องจาก cytokines มีฤทธิ์ไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ?-glutamylcysteine ligase ซึ่งทำ หน้าที่เร่งการสังเคราะห์ GSH จึงมีผลให้ปริมาณ total GSH ภายในเซลล์ลดลงตามไปด้วย ที่ สำคัญ คือ GSNO ก็มีฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเพาะเลี้ยงในลักษณะเดียวกันกับ cytokines นอกจากนี้ cytokines ยังมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ NAT1 (โดย cytokines ไม่มีผล เปลี่ยนแปลงค่า Km แต่จะทำให้เอนไซม์มี Vmax ที่ลดลง) และลดการแสดงออกในระดับ mRNA (โดยผลยับยั้งมีรูปแบบขึ้นกับระยะเวลา treatment) รวมทั้ง มีผลยับยั้งการทำงานและการแสดง ออกของเอนไซม์ NQO1 เช่นเดียวกัน การทดสอบด้วย GSNO แสดงผลคล้ายคลึงกับฤทธิ์ของ cytokines จึงบ่งชี้ว่า NO น่าจะเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งของภาวะอักเสบที่มีต่อระบบป้องกัน ตนเองของเซลล์ กล่าวโดยสรุป ผลงานวิจัยครั้งนี้ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเครียดออกซิแดนซ์ และ NO ที่มีการสร้างเพิ่มขึ้นระหว่างภาวะอักเสบ กับผลยับยั้งการทำงานและการแสดงออกของ เอนไซม์ NAT1 and NQO1 ที่เกิดตามมา ซึ่งน่าจะมีเกี่ยวข้องกับโอกาสในการเกิดพิษจากสาร ต่างๆ รวมทั้งสารก่อมะเร็ง หรือเพิ่มภาวะเสี่ยงของการเกิดมะเร็งของเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดี (*จำเป็นต้องชะลอการรับทุนฯ เนื่องจากนักวิจัยไปฝึกอบรมการวิจัยที่ต่างประเทศ) This research presents the study of the effect of inflammation, as mimicked by a combination of inflammatory cytokines (interferon-? 400u/ml, interleukin-1? 1ng/ml and tumor necrotic factor-1? 500u/ml), on reactive oxidant species generation and oxidation-reduction (redox) status in three human cholangiocarcinoma cell lines (KKU- 100, KKU-OCA17 and KMBC). We also assessed the effect of oxidative/nitrosative stress, which is either developed by inflammatory cytokines or reproduced by S-nitrosoglutathione (GSNO, a nitric oxide donor), on the activity and mRNA expression of arylamine N-acetyltransferase 1 (NAT1) and NAD(P)H:quinone oxidoreductase-1 (NQO1), two key xenobiotic detoxifying/antioxidant enzymes protecting cells against electrophiles and reactive oxygen species in biliary cancer (cholangiocarcinoma) cells. This present research shows that cytokines induced formation of nitric oxide (NO), but not superoxide production, and suppression of redox ratios of glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG). Cytokines also suppressed GSH synthesis by inhibiting ?-glutamylcysteine ligase activity. Moreover, GSNO could produce the similar effects as cytokines on those cholangiocarcinoma cell lines. Treatment of cytokines suppressed NAT1 activity, reducing the Vmax without affecting the Km, and mRNA expression, a time-dependent manner. Cytokines also down regulated the activity and expression of NQO1. Similarly, GSNO reproduced those inhibitory effects of cytokines on NAT1 and NQO1. This indicates NO plays a prominent role in inflammation. In conclusion, these findings indicate an association between oxidative stress and nitric oxide production induced by inflammation and suppression of NAT1 and NQO1, which perhaps contributes to differential susceptibility of biliary epithelial cells to chemical-mediated toxicity and carcinogenesis

บรรณานุกรม :
เอื้อมเดือน ประวาฬ . (2552). สถานะของระบบต่อต้านออกซิเดนซ์ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เอื้อมเดือน ประวาฬ . 2552. "สถานะของระบบต่อต้านออกซิเดนซ์ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เอื้อมเดือน ประวาฬ . "สถานะของระบบต่อต้านออกซิเดนซ์ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
เอื้อมเดือน ประวาฬ . สถานะของระบบต่อต้านออกซิเดนซ์ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.