ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของออสทิโอโปรเทเจริน รีเซปเตอร์เอคทิเวเตอร์ออฟนิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบีลิแกนด์และตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในโรคท่อน้ำดีอุดตันที่มีภาวะกระดูกพรุน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของออสทิโอโปรเทเจริน รีเซปเตอร์เอคทิเวเตอร์ออฟนิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบีลิแกนด์และตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในโรคท่อน้ำดีอุดตันที่มีภาวะกระดูกพรุน
นักวิจัย : สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
คำค้น : biliary atresia , bone mineral density , osteoporosis , Osteoprotegerin , Receptor activator of nuclear factor-кB ligand , ความหนาแน่นของมวลกระดูก , ท่อน้ำดีอุดตัน , ภาวะกระดูกพรุน , รีเซปเตอร์เอคทิเวเตอร์ออฟนิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบีลิแกนด์ , ออสทิโอโปรเทเจริน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880111 , http://research.trf.or.th/node/2829
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคท่อน้ำดีอุดตันเป็นโรคอักเสบเรื้อรังที่มีการดำเนินของโรคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิด การอุดตันของท่อน้ำดีที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งตั้งแต่ขั้วตับจนถึงลำไส้เล็กส่วนต้น พร้อมกับถูก แทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังพืด อันจะก่อให้เกิดภาวะตับเเข็งจากน้ำดี (biliary cirrhosis) และเกิดความดัน ในหลอดเลือดพอร์ตอลสูง (portal hypertension) โรคท่อน้ำดีอุดตันเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดที่ ทำให้มีการผ่าตัดเปลี่ยนตับในเด็ก ออสทิโอโปรเทเจริน (osteoprotegerin, OPG) และรีเซปเตอร์ เอคทิเวเตอร์ออฟนิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบีลิแกนด์ (receptor activator of nuclear factor-кB ligand, RANKL) เป็นโปรตีนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมกระบวนการเจริญพัฒนาของเซลล์ตั้ง ต้นในการเปลี่ยนแปลงเจริญเป็นเซลล์สลายกระดูก (osteoclast) เรียกกระบวนการดังกล่าวนี้ว่า osteoclastogenesis โปรตีน OPG เป็นโปรตีนตัวรับที่หลั่งออกมานอกเซลล์ในการควบคุมยับยั้ง การเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์สลายกระดูก (osteoclast differentiation) โดยการหลอกจับกับ RANKL โปรตีน RANKL นี้มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้มีการเจริญเป็นเซลล์สลายกระดูกด้วยการจับกับ โปรตีนตัวรับ RANK ของกระบวนการเจริญของเซลล์สลายกระดูก วัตถุประสงค์ที่สำคัญของ การศึกษานี้เพื่อวิเคราะห์ระดับของ OPG และ RANKL ในซีรัมของผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตันที่มีภาวะ กระดูกพรุน (osteoporosis) และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับโปรตีน OPG และ RANKL ความหนาแน่นมวลกระดูก ดัชนีชี้วัดของเมแทบอลิซึมของกระดูก และอาการสำคัญทางคลินิกใน ผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีอุดตัน และระดับความรุนแรงของภาวะกระดูกพรุนเพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าดูแลผู้ ป่วยท่อน้ำดีอุดตันที่มีภาวะกระดูกพรุนร่วมด้วย ผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย และกลุ่มควบคุมซึ่งมี สุขภาพดีจำนวน 13 ราย ซึ่งมีอายุเฉลี่ย คือ 7.3± 0.6 ปี และ 8.0± 1.1 ปี ตามลำดับ ระดับของ โปรตีน OPG และ RANKL ในซีรัมสามารถตรวจวัดโดยวิธี enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) และตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกโดยใช้เครื่อง dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีอุดตันมีระดับของ OPG ในซีรัมสูง กว่ากลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (4.0±0.3 vs 3.0±0.3 pmol/l, P<0.02) ใน กลุ่มผู้ป่วยนี้ ระดับ OPG มีค่าสูงในผู้ป่วยที่มีภาวะดีซ่าน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะดี ซ่านอย่างมีนัยสำคัญ (4.6±0.4 vs 3.6±0.4 pmol/l, P<0.04) ขณะเดียวกัน ระดับ RANKL ในซีรัม ผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตันมีค่าสูงมากกว่ากลุ่มควบคุม (2.9±0.2 vs 1.2±0.7 pmol/l, P<0.001) นอกจากนี้ ผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตันที่มีภาวะดีซ่านมีระดับของ RANKL สูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีภาวะดีซ่าน (3.2±0.3 vs 2.7±0.2 pmol/l, P=0.2) ระดับ CTX ในซีรัมของผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตันมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม (0.38±0.07 vs 0.22±0.04 ng/ml, P<0.02) และในผู้ป่วยดังกล่าวระดับ CTX ในซีรัมมีค่าเพิ่มมาก ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในผู้ป่วยที่มีภาวะดีซ่านเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะดีซ่าน (0.60±0.15 vs 0.23±0.04 ng/ml, P<0.01) สำหรับระดับ osteocalcin ในซีรัมพบว่า ไม่มีความ แตกต่างกันระหว่างผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตันที่มีภาวะดีซ่าน ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะดีซ่าน และกลุ่มควบคุม (20.88±4.04, 17.95±3.74 และ 16.34±1.47 ng/ml, P=0.3) โดยสรุป ระดับ OPG และ RANKL มี ค่าสูงในผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีอุดตัน และระดับที่สูงนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับระดับความรุนแรง ของผู้ป่วย โดยสมมติฐานว่า ระดับ OPG ในซีรัมที่สูงขึ้นในผู้ป่วยท่อน้ำอุดตัน ซึ่งมีระดับความ รุนแรงสูง อาจเป็นผลมาจากการตอบสนองชดเชยต่อการที่มีภาวะการสูญเสียมวลกระดูก ระดับ OPG และ RANKL อาจนำมาใช้เป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการเฝ้าติดตามผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตันที่มี ภาวะกระดูกพรุนได้ Biliary atresia (BA), a fibrosclerosing obliteration of extrahepatic biliary system, results in biliary cirrhosis and portal hypertension. Most patients consequently progress to end-stage hepatic cirrhosis and need liver transplantation. Osteoprotegerin (OPG) and receptor activator of nuclear factor-кB ligand (RANKL) are novel proteins that play an essential role in the regulation of osteoclastogenesis. OPG is a secreted soluble receptor that inhibits osteoclast differentiation through its binding to RANKL. RANKL is critical for osteoclast stimulation by binding its receptor RANK on osteoclast lineage cells. The purpose of this study is to evaluate the relationships between serum OPG and RANKL levels, bone mineral density (BMD), and clinical outcome in patients with BA. We have investigated fifty patients with BA and thirteen healthy controls. The mean age of BA patients and controls were 7.3±0.6 and 8.0±1.1 years. Serum levels of OPG and RANKL were measured by sandwich enzyme-linked immunosorbent assay. BMD of lumbar spine was determined by dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA). BA patients had significantly elevated serum levels of OPG compared with controls (4.0±0.3 vs 3.0±0.3 pmol/l, P<0.02) and serum OPG levels in BA patients with jaundice were higher than those without jaundice (4.6±0.4 vs 3.6±0.4 pmol/l, P<0.04). Likewise, serum RANKL levels were significantly higher in BA patients with respect to controls (2.9±0.2 vs 1.2±0.7 pmol/l, P<0.001). In addition, serum RANKL levels were increased in BA patients with jaundice compared to those without jaundice, but was not significantly different (3.2±0.3 vs 2.7±0.2 pmol/l, P=0.2). Furthermore, serum CTX values were significantly greater in the BA patients compared with those of the controls (0.38±0.07 vs 0.22±0.04 ng/ml, P<0.02) and serum CTX levels in BA patients with jaundice were higher than those without jaundice (0.60±0.15 vs 0.23±0.04 ng/ml, P<0.01). There was no significant difference in serum osteocalcin levels between the jaundice group, jaundice-free group and the controls (20.88±4.04, 17.95±3.74 and 16.34±1.47 ng/ml, respectively, P=0.3). This study showed significant differences in the serum levels of OPG and RANKL in children with BA when compared with healthy controls. The high serum OPG and RANKL levels are associated with the severity of BA. The increase of serum OPG in BA patients with severe disease could reflect a compensatory response to bone loss.

บรรณานุกรม :
สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก . (2551). บทบาทของออสทิโอโปรเทเจริน รีเซปเตอร์เอคทิเวเตอร์ออฟนิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบีลิแกนด์และตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในโรคท่อน้ำดีอุดตันที่มีภาวะกระดูกพรุน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก . 2551. "บทบาทของออสทิโอโปรเทเจริน รีเซปเตอร์เอคทิเวเตอร์ออฟนิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบีลิแกนด์และตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในโรคท่อน้ำดีอุดตันที่มีภาวะกระดูกพรุน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก . "บทบาทของออสทิโอโปรเทเจริน รีเซปเตอร์เอคทิเวเตอร์ออฟนิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบีลิแกนด์และตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในโรคท่อน้ำดีอุดตันที่มีภาวะกระดูกพรุน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก . บทบาทของออสทิโอโปรเทเจริน รีเซปเตอร์เอคทิเวเตอร์ออฟนิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบีลิแกนด์และตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในโรคท่อน้ำดีอุดตันที่มีภาวะกระดูกพรุน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.