ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพในการให้บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพในการให้บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : ดวงแข ธาราสมบัติ
คำค้น : ธนาคารแห่งประเทศไทย -- ทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , การค้นข้อสนเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ขวัญเรือน กิติวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741712685 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10499
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบ กลไก และการบริหารจัดการในการให้บริการเพื่อสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาข้อมูลสารสนเทศที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ และเพื่ออธิบายถึงปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อศักยภาพในการให้บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการเว็บไซต์ และทำการวิเคราะห์การออกแบบและการจัดวางข้อมูลสารสนเทศของหน้าเว็บไซต์ด้วย ผลการวิจัยพบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการในการให้บริการเว็บไซต์ โดยเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆ ขององค์กรให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกในการดำเนินงาน เพื่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการเผยแพร่ข้อมูล ในส่วนของรูปแบบและเนื้อหา มีการออกแบบการนำเสนอที่เรียบง่าย มีการจัดแบ่งหน้าและประเภทข้อมูลอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กระบวนการในการนำเสนอข้อมูลและการอัพเดตข้อมูล ต้องผ่านการตรวจสอบคัดสรรเนื้อหาเพื่อความถูกต้อง นอกจากนี้ ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้นำไปสู่ข้อสรุปว่าศักยภาพในการให้บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนหลายประการ คือ ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านกลไก ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลสนับสนุน ส่วนปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ คือ ปัจจัยด้านระเบียบข้อกำหนดขององค์กรที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ปัจจัยด้านมุมมองในการนำเสนอข้อมูล และปัจจัยด้านการให้บริการเชิงปฏิสัมพันธ์

บรรณานุกรม :
ดวงแข ธาราสมบัติ . (2545). ศักยภาพในการให้บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงแข ธาราสมบัติ . 2545. "ศักยภาพในการให้บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงแข ธาราสมบัติ . "ศักยภาพในการให้บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ดวงแข ธาราสมบัติ . ศักยภาพในการให้บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.