ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่ง Calamus Latifolius Roxb

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่ง Calamus Latifolius Roxb
นักวิจัย : ชโลทร เลิศอนันต์สกุล
คำค้น : หวาย , หวายโป่ง , เมล็ดพันธุ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กระบวน วัฒนะปรีชานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743325565 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9980
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

ผลสดหวายโป่ง 1,000 ผล มีน้ำหนัก 1,903 กรัม และ 1,000 เมล็ด ของหวายโป่งมีน้ำหนักประมาณ 30 กรัม นำผลหวายที่เก็บมาใหม่ซึ่งมีความชื้น 68.5 เปอร์เซ็นต์ ผึ่งในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นเวลา 14 วัน พบว่าความชื้นในผลลดลงเหลือ 40.9 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดหวายโป่งที่เก็บมาใหม่มีปริมาณความชื้น 25.4 เปอร์เซ็นต์ หลังจากผึ่งในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นเวลา 14 วัน และเก็บรักษาในภาชนะเปิดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 เดือน มีความชื้นลดลงเหลือ 18.25 และ 15.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ วัสดุที่เหมาะสมสำหรับเพาะเมล็ดหวายโป่ง คือ ทราย และขี้เถ้าแกลบ ให้เปอร์เซ็นต์การงอก 24 และ 23 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผลหวายโป่งก่อนเพาะ โดยแยกส่วนเปลือกและเนื้อผลออกให้เปอร์เซ็นต์การงอก 27 เปอร์เซ็นต์ การปฏิบัติก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่งพบว่า การแช่เมล็ดในน้ำร้อนแล้วปล่อยให้เย็นเป็นเวลา 36 และ 48 ชั่วโมง ทำให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด คือ 52 และ 53 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การเก็บรักษาเมล็ดหวายโป่ง พบว่า ภาชนะและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดหวายโป่งคือ ถุงพลาสติกปิดสนิทที่อุณหภูมิ 10 ํC จะสามารถรักษาความมีชีวิตของเมล็ดหวายโป่งได้เป็นระยะเวลา 7 เดือน โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอก 44 เปอร์เซ็นต์ การทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดหวายโป่งโดยใช้สารเททระโซเลียม พบว่ให้เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตสูงกว่าเปอร์เซ็นต์การงอกประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์การทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดหวายโป่งโดยการฉายรังสีเอกซ์ พบว่า สามารถเห็นลักษณะโครงสร้างภายในผล และเมล็ดหวายโป่งได้ แต่ไม่สามารถใช้ทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดหวายโป่ง การทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดหวายโป่งโดยใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่าไม่สามารถใช้ทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดหวายโป่งเช่นกัน

บรรณานุกรม :
ชโลทร เลิศอนันต์สกุล . (2541). การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่ง Calamus Latifolius Roxb.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชโลทร เลิศอนันต์สกุล . 2541. "การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่ง Calamus Latifolius Roxb".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชโลทร เลิศอนันต์สกุล . "การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่ง Calamus Latifolius Roxb."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ชโลทร เลิศอนันต์สกุล . การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่ง Calamus Latifolius Roxb. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.