ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่าผลต่างของอัลบูมินในเลือดกับน้ำในช่องท้องในการทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่าผลต่างของอัลบูมินในเลือดกับน้ำในช่องท้องในการทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้อง
นักวิจัย : เผด็จ เวศกิจกุล
คำค้น : ตับแข็ง , น้ำในช่องท้อง , ภาวะเส้นเลือดขอดหลอดอาหารโป่งแตก , หลอดเลือดดำในหลอดอาหารขอด , อัลบูมิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741724594 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10763
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ค่าผลต่างของอัลบูมินในเลือดกับน้ำในช่องท้อง (SAAG) เป็นข้อมูลสำคัญในการวินิจฉัยแยกสาเหตุของน้ำในช่องท้อง ถ้าค่า SAAG ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1.1 กรัมต่อเดซิลิตรบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีภาวะความดันในเส้นเลือดพอร์ทัลสูงโดยมี ความเที่ยงตรง 97 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่ประเมินความสัมพันธ์ของค่า SAAG ในการทำนายการตรวจพบภาวะความดันในเส้นเลือดพอร์ทัลสูง (ตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหาร) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความไวของค่าผลต่างของอัลบูมินใน เลือดกับน้ำในช่องท้องในการทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารในผู้ป่วย โรคตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้อง ผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้อง 49 ราย เป็นชาย 33 คน หญิง 16 คน ( อายุเฉลี่ย 55.1 ปี ) สาเหตุของโรคตับแข็งที่พบบ่อยที่สุดคือ สุรา (39%) รองลงมาคือ ไวรัสตับอักเสบบี (29%) และสุราและไวรัสตับอักเสบ (16%) ตามลำดับ ผู้ป่วยเป็น Child C (71.4%) และ Child B (28.6%) ผู้ป่วย 43 ราย (87.8%) มี high SAAG และผู้ป่วย 6 ราย (12.2%) มี low SAAG และตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหาร 37 ราย (86%)ในกลุ่ม high SAAG และ 2 ราย(33.3%) ในกลุ่ม low SAAG โดยความไวของค่า SAAG ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1.1 กรัมต่อเดซิลิตรในการทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารเท่ากับ 94.9% และการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับค่า SAAG อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ระดับค่า SAAG ที่มากกว่า 1.23 กรัมต่อเดซิลิตรช่วยทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหาร กล่าวโดยสรุปความไวของค่า SAAG ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1.1 กรัมต่อเดซิลิตรในการทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารเท่ากับ 94.9% ระดับค่า SAAG มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มี น้ำในช่องท้อง และระดับค่า SAAG ที่มากกว่า 1.23 กรัมต่อเดซิลิตรสามารถช่วยทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารในผู้ป่วยโรค ตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้อง

บรรณานุกรม :
เผด็จ เวศกิจกุล . (2545). ค่าผลต่างของอัลบูมินในเลือดกับน้ำในช่องท้องในการทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เผด็จ เวศกิจกุล . 2545. "ค่าผลต่างของอัลบูมินในเลือดกับน้ำในช่องท้องในการทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เผด็จ เวศกิจกุล . "ค่าผลต่างของอัลบูมินในเลือดกับน้ำในช่องท้องในการทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
เผด็จ เวศกิจกุล . ค่าผลต่างของอัลบูมินในเลือดกับน้ำในช่องท้องในการทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.