ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบแสดงตัวอย่างข้อมูลจากเว็บเพจสำหรับการเชื่อมต่อที่มีความกว้างช่องสัญญาณต่ำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบแสดงตัวอย่างข้อมูลจากเว็บเพจสำหรับการเชื่อมต่อที่มีความกว้างช่องสัญญาณต่ำ
นักวิจัย : นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์
คำค้น : เว็บเซิร์ฟเวอร์ , เอชทีทีพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) , แบนด์วิธ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741716648 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10079
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการศึกษา ค้นคว้าต่างๆ การใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยใช้การเชื่อมต่อที่มีความกว้างช่องสัญญาณต่ำทำให้ไม่สามารถใช้งานอิน เทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาโดยการเพิ่มความกว้างช่องสัญญาณมีค่าใช้จ่ายที่สูง และมีข้อจำกัดบางประการ ในการวิจัยนี้จึงได้นำเสนอระบบแสดงตัวอย่างข้อมูลจากเว็บเพจขึ้นเพื่อช่วย ให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความกว้างช่องสัญญาณต่ำสามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณข้อมูลที่รับส่งกันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีก ด้วย การวิจัยนี้ได้นำเสนอระบบแสดงตัวอย่างข้อมูลภาพ และภาพเคลื่อนไหว โดยจะทำการตรวจสอบความกว้างช่องสัญญาณระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์ก่อนการส่งข้อมูล การแสดงตัวอย่างข้อมูลจะพิจารณาจากความกว้างช่องสัญญาณ และขนาดของข้อมูลที่ไคลเอนต์ทำการร้องขอถ้าค่าที่คำนวณได้น้อยกว่าอัตราส่วน ที่กำหนดไว้ระบบจะส่งตัวอย่างข้อมูลไปให้แก่ไคลเอนต์แทนโดยอัตโนมัติ เมื่อไคลเอนต์พบข้อมูลที่ต้องการแล้วสามารถทำการร้องขอข้อมูลในรูปแบบที่ สมบูรณ์จากระบบได้ ในการวิจัยได้เลือกใช้ไฟล์เจเพ็ก และเอ็มเพ็ก ในการทดสอบ โดยเปรียบเทียบเวลาการแสดงตัวอย่างด้วยวิธีต่างๆ จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า วิธีการแสดงตัวอย่างข้อมูลภาพที่เหมาะสม คือ การตัดขนาดของภาพแล้วทำการลดคุณภาพของภาพลง วิธีการแสดงตัวอย่างข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสม คือ การตัดช่วงของภาพเคลื่อนไหวแล้วลดขนาดของกรอบภาพเคลื่อนไหวลง สำหรับการตรวจสอบความกว้างช่องสัญญาณ และบริการการแสดงตัวอย่างข้อมูล จากการทดสอบสรุปได้ว่า วิธีการตรวจสอบความกว้างช่องสัญญาณที่เหมาะสม คือ การใช้แอปเพล็ต และการพัฒนาบริการการแสดงตัวอย่างข้อมูลที่เหมาะสม คือ การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เอพีไอ ในการพัฒนา

บรรณานุกรม :
นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์ . (2545). ระบบแสดงตัวอย่างข้อมูลจากเว็บเพจสำหรับการเชื่อมต่อที่มีความกว้างช่องสัญญาณต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์ . 2545. "ระบบแสดงตัวอย่างข้อมูลจากเว็บเพจสำหรับการเชื่อมต่อที่มีความกว้างช่องสัญญาณต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์ . "ระบบแสดงตัวอย่างข้อมูลจากเว็บเพจสำหรับการเชื่อมต่อที่มีความกว้างช่องสัญญาณต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์ . ระบบแสดงตัวอย่างข้อมูลจากเว็บเพจสำหรับการเชื่อมต่อที่มีความกว้างช่องสัญญาณต่ำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.