ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามการรับรู้ ของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดและผู้รับบริการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามการรับรู้ ของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดและผู้รับบริการ
นักวิจัย : มุกดา เกียรติวิกรัย
คำค้น : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาพรรณ โคตรจรัส , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741729006 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยส่วนที่ 1 วิจัยเชิงพรรณา ศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม จากการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 3 ช่วง ตั้งแต่ระยะแรกจนจบการปรึกษา ในด้านความลึกซึ้ง ความราบรื่น ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกตื่นตัว จากการประเมินของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดและผู้รับบริการ และศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ในด้านความลึกซึ้งและความราบรื่น ในการเป็นตัวทำนายความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกตื่นตัวหลังจากการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแต่ละช่วง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัด 3 คน และผู้รับบริการ 50 คน จากการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 9 กลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ทำแบบประเมินการปรึกษาเชิงจิตวิทยาภายหลังจากจบกลุ่มช่วงที่ 1, 2 และ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า 1. โดยภาพรวมนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัด ประเมินการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มว่า ได้ผลค่อนข้างมากในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 และได้ผลมากในช่วงที่ 3 ส่วนผู้รับบริการประเมินผลโดยรวมว่าได้ผลมากในทั้ง 3 ช่วง 2. คะแนนการประเมินผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัด จากการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในระยะแรกจนจบการปรึกษาทั้ง 4 ด้าน ในทั้ง 3 ช่วงไม่แตกต่างกัน 3. คะแนนการประเมินผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของผู้รับบริการ ในด้านความลึกซึ้ง ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกตื่นตัว ในช่วงที่ 3 มากกว่าช่วงที่ 2 และช่วงที่ 1 ตามลำดับ และในด้านความราบรื่น ในช่วงที่ 3 มากกว่าช่วงที่ 2 และช่วงที่ 1 4. คะแนนการประเมินผลของ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มในด้านความลึกซึ้ง และความราบรื่น สามารถเป็นตัวทำนายผลในด้านความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกตื่นตัวหลังจากการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแต่ละครั้งได้ การวิจัยส่วนที่ 2 วิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม จากการประเมินการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดและผู้รับบริการ หลังจากสิ้นสุดการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มแต่ละกลุ่ม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดทั้ง 3 คน และผู้รับบริการจากกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 9 กลุ่ม ที่สมัครใจให้สัมภาษณ์กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 18 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดรับรู้ประสิทธิภาพ ของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ความจริงใจ ยอมรับและเข้าใจอย่างรู้สึกของนักจิตวิทยาการศึกษาฝึกหัด ซึ่งสร้างสัมพันธภาพในการให้ความช่วยเหลือ ช่วยให้ผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก และพัฒนาเติบโต 2. ผู้รับบริการรับรู้ประสิทธิภาพของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มและนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัด สัมผัสสัมพันธภาพที่เกื้อหนุน อบอุ่น เข้าใจและมึคุณค่าช่วยให้ผู้รับบริการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกและเติบโต

บรรณานุกรม :
มุกดา เกียรติวิกรัย . (2545). ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามการรับรู้ ของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดและผู้รับบริการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มุกดา เกียรติวิกรัย . 2545. "ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามการรับรู้ ของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดและผู้รับบริการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มุกดา เกียรติวิกรัย . "ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามการรับรู้ ของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดและผู้รับบริการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
มุกดา เกียรติวิกรัย . ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามการรับรู้ ของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดและผู้รับบริการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.