ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การ ปัจจัยจูงใจกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ ของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การ ปัจจัยจูงใจกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ ของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จารุวรรณ ทิมทอง
คำค้น : อาจารย์พยาบาล , บริการวิชาการ , ประสิทธิผลองค์การ , การรับรู้ , การจูงใจ (จิตวิทยา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประนอม รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741733585 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10107
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการของอาจารย์พยาบาล ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการของอาจารย์พยาบาล กับปัจจัยจูงใจของอาจารย์พยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล 245 คน โดยมีวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จากจำนวนประชากรทั้งหมด 554 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล แบบวัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ แบบวัดการรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การ และแบบวัดปัจจัยจูงใจของอาจารย์พยาบาล โดยมีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผุ้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน และมีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ .92, .91 และ .85 ตามลำดับ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสหสัมพันธ์พหุคูณ ผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการ การรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การของอาจารย์พยาบาล สถาบันการศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยจูงใจด้านความสำเร็จของงานมีผลต่อ การมีส่วนร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการมากกว่าด้านอื่นๆ 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การทำงาน และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวก กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมบริการวิชาการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
จารุวรรณ ทิมทอง . (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การ ปัจจัยจูงใจกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ ของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวรรณ ทิมทอง . 2545. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การ ปัจจัยจูงใจกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ ของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวรรณ ทิมทอง . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การ ปัจจัยจูงใจกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ ของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
จารุวรรณ ทิมทอง . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การ ปัจจัยจูงใจกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ ของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.