ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่าในปี พ.ศ. 2540

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่าในปี พ.ศ. 2540
นักวิจัย : จันทร์ธร ศรีธัญรัตน์
คำค้น : สมาคมอาเซียน , ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า , พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปณิธาน วัฒนายากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741729499 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10892
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาท่าทีและบทบาทของไทยในการสนับสนุนพม่าเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2540 ท่ามกลางการคัดค้านจากนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยอาศัยกรอบความคิดเรื่องความมั่นคงเบ็ดเสร็จ (comprehensive security) และกรอบความคิดเรื่อง "cooperative security" ประกอบการวิเคราะห์ งานฉบับนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย จากการศึกษาพบว่า การที่ไทยให้การสนับสนุนพม่าในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2540 นั้น เป็นการตัดสินใจของภาครัฐของไทยที่เล็งเห็นความสำคัญ ที่พม่ามีต่อไทยในเรื่อง ของความมั่นคง ซึ่งเป็นความมั่นคงที่มีมิติกว้างมากกว่าทางทหารเช่นในอดีต โดยไทยมองว่า พม่านั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของปัญหาหลายด้านในไทย เช่น ปัญหาแรงงานอพยพ ปัญหาผู้อพยพลี้ภัย ปัญหาอาชญากรรมข้ามแดน และปัญหายาเสพติด ซึ่งไทยได้พยายามแก้ปัญหาในระดับทวิภาคีกับพม่าแล้ว แต่ก็ไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมด ดังนั้น ไทยจึงเล็งเห็นว่าควรนำพม่าเข้าสู่เวทีอาเซียนเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเห็นว่า ปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพม่านั้น ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ประเทศไทย แต่ยังรวมถึงอาเซียนในวงกว้างด้วย และเห็นว่าหากพม่าเข้า เป็นสมาชิกอาเซียนแล้ว ปัญหาที่มีอยู่อาจจะได้รับการแก้ไขครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะการอาศัยการเจรจาเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงร่วมกันในเวทีของอาเซียน และเมื่อปัญหาของพม่าคลี่คลายลง ประเทศไทยและอาเซียน ก็จะได้รับผลดีจากความสงบเรียบร้อยนั้นด้วย

บรรณานุกรม :
จันทร์ธร ศรีธัญรัตน์ . (2545). ไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่าในปี พ.ศ. 2540.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์ธร ศรีธัญรัตน์ . 2545. "ไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่าในปี พ.ศ. 2540".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์ธร ศรีธัญรัตน์ . "ไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่าในปี พ.ศ. 2540."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
จันทร์ธร ศรีธัญรัตน์ . ไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่าในปี พ.ศ. 2540. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.