ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลยุทธการเรียนการสอนตามแนวคิดของฮอสกิสสันและทอมกินส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลยุทธการเรียนการสอนตามแนวคิดของฮอสกิสสันและทอมกินส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นักวิจัย : ขนิษฐา ประกอบแสง
คำค้น : ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , การฟัง , นักเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรสุดา บุญยไวโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746394983 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10289
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธการเรียนการสอนตามแนวคิดของฮอสกิสสันและทอมกินส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธการเรียนการสอนตามแนวคิดของฮอสกิสสันและทอมกินส์ 2) การทดลองใช้โปรแกรม 3) การปรับปรุงและนำเสนอโปรแกรม ตัวอย่างประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2540 ของโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 29 คน ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 นำมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าทีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSs/PC+ ผลการทดลองใช้โปรแกรมพบว่า 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนจากการทดสอบครั้งที่ 2 สูงกว่า ครั้งแรก อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนจากการทดสอบครั้งที่ 3 สูงกว่า ครั้งที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนจากการทดสอบครั้งที่ 4 ไม่สูงกว่า ครั้งที่ 3 4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนจากการทดสอบครั้งสุดท้ายสูงกว่า ครั้งที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนจากการทดสอบครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรก อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 นำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ได้เป็นโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธการเรียนการสอนตามแนวคิดของฮอสกิสสันและทอมกินส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บรรณานุกรม :
ขนิษฐา ประกอบแสง . (2541). การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลยุทธการเรียนการสอนตามแนวคิดของฮอสกิสสันและทอมกินส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา ประกอบแสง . 2541. "การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลยุทธการเรียนการสอนตามแนวคิดของฮอสกิสสันและทอมกินส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา ประกอบแสง . "การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลยุทธการเรียนการสอนตามแนวคิดของฮอสกิสสันและทอมกินส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ขนิษฐา ประกอบแสง . การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลยุทธการเรียนการสอนตามแนวคิดของฮอสกิสสันและทอมกินส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.