ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร : การวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร : การวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้
นักวิจัย : กุสุมา นะสานี
คำค้น : ภาษาไทย -- วรรณยุกต์ , การพูด -- การทดสอบ , ภาษาไทย -- การออกเสียง , การพูดโดยใช้หลอดอาหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741714335 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10423
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียง โดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารและนำมาเปรียบเทียบกับของผู้พูดปกติ พร้อมทั้งทดสอบการรับรู้วรรณยุกต์ของผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารโดยคนปกติ ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย ค่าความถี่มูลฐาน ค่าความเข้ม และค่าระยะเวลา ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารและผู้พูดปกติกลุ่มละ 3 คน รายการคำที่ใช้เป็นคำพยางค์เดียวจำนวน 80 คำ ใช้โปรแกรม Praat v.3.9.10 และ Microsoft Excel 2000 ในการวิเคราะห์และประมวลผล และใช้โปรแกรม SPSS for Windows v.10 ในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญของความต่างที่ .05 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางกลสัทศาสตร์แบ่งผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารที่เป็นผู้บอกภาษาในงานวิจัยนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม ผู้พูดกลุ่มที่ 1 มีลักษณะทางกลสัทศาสตร์แตกต่างจากผู้พูดปกติอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีค่าความถี่มูล-ฐานต่ำและพิสัยแคบ การทดสอบความแตกต่างทางสถิติแสดงว่า วรรณยุกต์ตรีแตกต่างจากวรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์โทอย่างมีนัยสำคัญ กรณีค่าความเข้มของวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียงนั้น มีการเพิ่มลดค่าใกล้เคียงกันมาก การทดสอบความแตกต่างทางสถิติยืนยันว่าวรรณยุกต์ของผู้พูดกลุ่มที่ 1 มีค่าความเข้มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนค่าระยะเวลานั้นมีเพียงวรรณยุกต์โทที่มีค่าแตกต่างจากวรรณยุกต์อื่นอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีของผู้พูดกลุ่มที่ 2 ค่าความถี่มูลฐาน ค่าความเข้มและค่าระยะเวลาของวรรณยุกต์แตกต่างกันมากกว่าของผู้พูดกลุ่มที่ 1 และคล้ายคลึงกับของผู้พูดปกติ อย่างไรก็ดีเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ค่าความถี่มูล-ฐานของวรรณยุกต์สามัญกับวรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์สามัญกับวรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรีกับวรรณยุกต์จัตวา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนค่าความเข้มนั้น พบว่า วรรณยุกต์จัตวาแตกต่างจากวรรณยุกต์อื่น และวรรณยุกต์โทแตกต่างจากวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์ตรีอย่างมีนัยสำคัญ และค่าระยะเวลาของวรรณยุกต์โทแตกต่างจากวรรณยุกต์อื่นอย่างมีนัยสำคัญ การทดสอบการรับรู้วรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารใช้ผู้ฟังจำนวน 30 คน และใช้แบบทดสอบการรับรู้ 2 ลักษณะ คือ แบบ 2 ตัวเลือก และแบบ 5 ตัวเลือก ผลการวิจัยพบว่า ในกรณีของผู้พูดกลุ่มที่ 1 เมื่อใช้แบบทดสอบ 2 ตัวเลือก ผู้ฟังรับรู้ได้ค่อนข้างดี มีคะแนนการรับรู้ถูกต้องร้อยละ 72.29 และพบว่าผู้ฟังไม่สามารถจำแนกวรรณยุกต์จัตวาจากวรรณยุกต์อื่นๆ ทั้งวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับและวรรณยุกต์คงระดับ และไม่สามารถจำแนกวรรณยุกต์สามัญกับวรรณยุกต์เอก เมื่อทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ 5 ตัวเลือก พบว่า ผู้ฟังมีคะแนนการรับรู้ถูกต้องเพียงร้อยละ 37.39 ปัญหาที่พบเหมือนกับกรณีการทดสอบแบบ 2 ตัวเลือก ในกรณีของของผู้พูดกลุ่มที่ 2 เมื่อทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ 2 ตัวเลือก ผู้ฟังสามารถรับรู้ได้ถูกต้องมากถึงร้อยละ 93.38 โดยสามารถรับรู้วรรณยุกต์แยกจากกันได้ทุกหน่วยเสียง เมื่อใช้แบบทดสอบ 5 ตัวเลือก พบว่าสามารถรับรู้ได้ถูกต้องร้อยละ 74.11 วรรณยุกต์ที่ผู้ฟังสับสน คือ วรรณยุกต์สามัญกับวรรณยุกต์โท วรรณยุกต์สามัญกับวรรณยุกต์เอก และวรรณยุกต์จัตวากับวรรณยุกต์ตรี จากผลการวิจัยเห็นได้ว่าผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์และผลการทดสอบการรับรู้สอดคล้องกัน

บรรณานุกรม :
กุสุมา นะสานี . (2545). วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร : การวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุสุมา นะสานี . 2545. "วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร : การวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุสุมา นะสานี . "วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร : การวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
กุสุมา นะสานี . วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร : การวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.