ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบทบาทของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบทบาทของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน
นักวิจัย : คำพลอย โพธิ์ทอง
คำค้น : มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย , ชี , ศีลธรรมจรรยา -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทิพวรรณ เลขะวณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743331093 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10284
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทและปัญหาของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ตามบทบาททั้ง 4 ด้านคือ ด้านการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับจริยธรรม ด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางจริยธรรม ด้านการให้คำแนะนำปรึกษาทางจริยธรรม และด้านการเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยจำแนกตามตัวแปรสถานที่พำนัก อายุ ระยะเวลาในการบวช ระดับการศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม กลุ่มตัวอย่างคือ แม่ชีในเขตภาคกลาง จำนวน 343 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากประชากร 4,515 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบไคสแควร์ สถิติทดสอบที (t-test) และค่าเอฟ (f-test) ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมแม่ชีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีบทบาททั้ง 4 ด้าน (49.59%) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับจริยธรรม แม่ชีส่วนมากเคยเข้าร่วมโครงการบวชธรรมจาริณีหรือบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางจริยธรรม แม่ชีส่วนมากร่วมจัดงานในวันเข้าพรรษากับคณะครูและนักเรียน โดยสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์และสถานที่จัด ด้านการให้คำแนะนำปรึกษาทางจริยธรรม แม่ชีส่วนมากให้คำปรึกษาในเรื่องความกตัญญู และด้านการสื่อกลางระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แม่ชีส่วนมากชักชวนคนที่มาทำบุญให้เข้าร่วมกิจกรรมทางจริยธรรมที่ทั้งวัดและโรงเรียนร่วมกันจัด แม่ชีมีปัญหาในการปฏิบัติบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียน ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า แม่ชีที่มีสถานที่พำนัก อายุ ระยะเวลาในการบวช ระดับการศึกษาทางโลก และระดับทางการศึกษาธรรมต่างกันมีการกระจายของความถี่ในบทบาทการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า แม่ชีที่มีระยะเวลาในการบวช และระดับการศึกษาทางโลกต่างกัน มีปัญหาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
คำพลอย โพธิ์ทอง . (2542). การศึกษาบทบาทของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คำพลอย โพธิ์ทอง . 2542. "การศึกษาบทบาทของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คำพลอย โพธิ์ทอง . "การศึกษาบทบาทของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
คำพลอย โพธิ์ทอง . การศึกษาบทบาทของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.