ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แฟ้มสะสมงานโรงเรียน : การวิจัยรายกรณีโรงเรียนไผทอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แฟ้มสะสมงานโรงเรียน : การวิจัยรายกรณีโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
นักวิจัย : จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
คำค้น : โรงเรียนไผทอุดมศึกษา , แฟ้มผลงานทางการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743349944 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10281
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการการจัดทำแฟ้มสะสมงานโรงเรียน ลักษณะและองค์ประกอบของแฟ้มสะสมงานโรงเรียนและศึกษาปัจจัยที่สงผลต่อการดำเนินงานในกระบวนการการจัดทำแฟ้มสะสมงานโรงเรียน โดยศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร 1 คน และบุคลากรครูจำนวน 33 คน ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากการดำเนินการวิจัย พบว่า กระบวนการการจัดทำแฟ้มสะสมงานโรงเรียนไผทอุดมศึกษามีทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน 3) การคัดเลือกผลงาน 4) การแสดงความคิดเห็นต่อผลงานและประเมินผลงาน 5) การจัดระบบแฟ้มสะสมงานโรงเรียน 6) การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ 7) การประเมินผลงานจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก แฟ้มสะสมงานโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นแฟ้มสะสมงานระยะยาว จัดทำขึ้นเป็นรายปีการศึกษา มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ส่วนนำ องค์ประกอบที่ 2 ส่วนเนื้อหา องค์ประกอบที่ 3 ส่วนการประเมินและองค์ประกอบที่ 4 ส่วนภาคผนวก จากการศึกษาปัจจัย พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในกระบวนการการจัดทำแฟ้มสะสมงานโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผู้บริหารและปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียน

บรรณานุกรม :
จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ . (2542). แฟ้มสะสมงานโรงเรียน : การวิจัยรายกรณีโรงเรียนไผทอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ . 2542. "แฟ้มสะสมงานโรงเรียน : การวิจัยรายกรณีโรงเรียนไผทอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ . "แฟ้มสะสมงานโรงเรียน : การวิจัยรายกรณีโรงเรียนไผทอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ . แฟ้มสะสมงานโรงเรียน : การวิจัยรายกรณีโรงเรียนไผทอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.