ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฎหมายกับการฟื้นฟูผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กฎหมายกับการฟื้นฟูผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว
นักวิจัย : ชูมิตร อินต๊ะฟู
คำค้น : ความรุนแรงในครอบครัว , เด็กที่ถูกทารุณ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อมราวดี อังค์สุวรรณ , วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741736819 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11057
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงแนวคิดหลักกฎหมายและมาตรการต่างๆ ในการฟื้นฟูผู้เยาว์ ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยว่ามีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการบำบัดฟื้นฟูผู้เยาว์ ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว อีกทั้งมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จากการนำมาตรการดังกล่าวมาใช้บังคับ เพื่อการฟื้นฟู ผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า มาตรการทางกฎหมายในการฟื้นฟูผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุงแรงโดยบุคคลในครอบครัวในประเทศไทยยังไม่มีบัญญัติไว้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงให้เสนอแนะว่า 1. ในคดีอาญาที่บิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองทำร้ายผู้เยาว์ ควรอยู่ในเขตอำนาจในการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว 2. ควรกำหนดวิธีการในการฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้เยาว์อย่างเป็นขั้นตอน โดยจัดทำเป็นแผนฟื้นฟูผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว 3. ควรกำหนดอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในการออกคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามแผนฟื้นฟูผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว 4. ควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านสังคมสงเคราห์ ด้านจิตวิทยา ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นทีมงานสหวิชาชีพ ในการบำบัดฟื้นฟูผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว 5. ควรกำหนดให้มีมาตรการในการบำบัดฟื้นฟูบุคคลในครอบครัวซึ่งกระทำความรุนแรงต่อผู้เยาว์ 6. ควรกำหนดให้มีการบังคับคดีในเรื่องค่าเสียหายกับผู้กระทำความผิดในทางแพ่งอย่างรวดเร็ว

บรรณานุกรม :
ชูมิตร อินต๊ะฟู . (2546). กฎหมายกับการฟื้นฟูผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูมิตร อินต๊ะฟู . 2546. "กฎหมายกับการฟื้นฟูผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูมิตร อินต๊ะฟู . "กฎหมายกับการฟื้นฟูผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ชูมิตร อินต๊ะฟู . กฎหมายกับการฟื้นฟูผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.