ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังต่อบริการและบริการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังต่อบริการและบริการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
นักวิจัย : จันทร ยี่สุ่นศรี
คำค้น : ความคาดหวัง (จิตวิทยา) , บริการสุขภาพจิต , ผู้ป่วยจิตเภท
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ , พวงสร้อย วรกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741736657 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11056
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาความคาดหวังและการบริการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรีธัญญา กลุ่มตัวอย่างคือญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่พาผู้ป่วยมารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 307 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความคาดหวังต่อบริการและบริการที่ได้รับ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป และมีข้อคำถาม 80 ข้อ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย 8 ด้านคือ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้และความปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการ ด้านการให้บริการดูแลรักษาพยาบาล ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารของผู้ให้บริการ ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ให้บริการ ด้านการสอน ให้ความรู้ และการให้คำแนะนำปรึกษาของผู้ให้บริการ ด้านราคา ค่ารักษาพยาบาล และการได้รับการช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ของมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ สถิติ t-test F-test และทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการศึกษาพบว่า ญาติผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อบริการอยู่ในระดับปานกลาง 47.9% รองลงมาคือมีความคาดหวังต่อบริการในระดับมาก 41.7% มีความคาดหวังต่อบริการในระดับน้อย 10.4% ส่วนบริการที่ได้รับ ญาติผู้ป่วยได้รับบริการอยู่ในระดับน้อย 45.6% รองลงมาคือได้รับบริการในระดับปานกลาง 36.2% และได้รับบริการระดับมาก 18.2% และเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังต่อบริการและบริการที่ได้รับของโรงพยาบาล พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 ทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้าน โดยคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริการ ที่ได้รับทั้งโดยรวมและเป็นรายด้าน

บรรณานุกรม :
จันทร ยี่สุ่นศรี . (2546). ความคาดหวังต่อบริการและบริการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรีธัญญา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร ยี่สุ่นศรี . 2546. "ความคาดหวังต่อบริการและบริการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรีธัญญา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร ยี่สุ่นศรี . "ความคาดหวังต่อบริการและบริการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรีธัญญา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
จันทร ยี่สุ่นศรี . ความคาดหวังต่อบริการและบริการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรีธัญญา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.