ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 8

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 8
นักวิจัย : ชาติชาย ตันติวุฒิวร
คำค้น : บทบาทที่คาดหวัง , พนักงานสอบสวน , การสอบสวน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี มิตรสมหวัง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741708955 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10822
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทตามความคาดหวัง ของพนักงานสอบสวน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบสวน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย พนักงานสอบสวนที่รับราชการอยู่ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 จำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ไคสแควร์ และแกมมา เพื่อนำมาทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภูมิหลังทางสังคม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเป็นพนักงานสอบสวน อัตราเงินเดือน ระดับชั้นยศ และปริมาณงานที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบ สวน มีเพียงระดับการศึกษาและปริมาณงานที่รับผิดชอบที่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติกับการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบสวน นอกจากนี้ จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านโครงสร้างสถานีตำรวจกับการแสดง บทบาทตามความคาดหวัง พบว่าปัจจัยด้านโครงสร้างสถานีตำรวจทุกตัว ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการทำงาน ความมีอิสระในการทำงาน และความจำเจในการทำงาน มีความสัมพันธ์อย่างสูงกับการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบสวน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 การศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบสวน คือ ความจำกัดในด้านงบประมาณ กำลังพลที่ลดลงจากการย้ายโอนไปดำรงตำแหน่งอื่น สายการบังคับบัญชาขาดความยืดหยุ่น และระเบียบการต่างๆ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดออกมาไม่มีความสอดรับกับตัวบทกฎหมาย

บรรณานุกรม :
ชาติชาย ตันติวุฒิวร . (2545). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 8.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาติชาย ตันติวุฒิวร . 2545. "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 8".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาติชาย ตันติวุฒิวร . "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 8."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ชาติชาย ตันติวุฒิวร . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 8. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.