ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีนที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีนที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ
นักวิจัย : เทวราช หล้าหา
คำค้น : cholangiocarcinoma , immunoscreening , immunoscreening 2 , Opisthorchis viverrini , พยาธิใบไม้ตับ , โรคมะเร็งท่อน้ำดี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880045 , http://research.trf.or.th/node/2810
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะของยีนของพยาธิ ใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini (OV) ที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิชนิดนี้และการเกิด โรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้วิธีการคัดเลือกยีนจากห้องสมุดยีนที่สร้างจาก cDNA (cDNA library) ของ พยาธิใบไม้ตับระยะตัวเต็มวัยโดยการทำปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันกับน้ำเหลืองของคนที่เชื้อพยาธิ ใบไม้ตับที่เป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี และกระต่ายที่ถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ จากผล การทดลองได้จำแนกยีนของพยาธิใบไม้ตับ OV ที่แสดงปฏิกิริยาจำเพาะกับซีรั่มของผู้ที่ติดเชื้อ พยาธิใบไม้ตับและผู้ที่เป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีและซีรั่มของกระต่ายที่ถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจนของ พยาธิใบไม้ตับ จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ Proteasome, Elongation factor 2, Asparaginyl endopeptidase หรือ Legumain, Egg protein, 60S ribosomal, Actin, Testis enhanced gene transcript และ ยีนที่ยังไม่ทราบหน้าที่อีกจำนวน 2 ชนิด และ และจากการวิเคราะห์ยีนทั้ง 9 ชนิดที่ จำแนกออกมา ได้ทำการคัดเลีอกยีนที่น่าสนใจเพื่อนำมาศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติของยีนใน เชิงลึก ได้แก่ โครงสร้าง และหน้าที่ โดยได้คัดเลือกยีน Proteasome และ Legumain โดยทำการ สร้าง recombinant gene และผลิต recombinant protein เพื่อนำมาทดลองใช้ทดสอบหน้าที่และ ความสำคัญของโปรตีนชนิดนี้ โดยการทดลองใช้เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคด้วยวิธีทาง น้ำเหลืองวิทยา โดยยีน legumain ของพยาธิใบไม้ตับ OV ที่จำแนกได้จากการศึกษาในครั้งนี้มี โครงสร้างที่สมบูรณ์ เป็น complete mRNA sequence ซึ่งจากการวิเคราะห์โครงสร้างพบว่าเป็น secreted protein มี signal peptide มีการแสดงออกในระยะตัวเต็มวัย พยาธิตัวอ่อน เมตาเซอร์คา เรีย และไข่ การศึกษาความสัมพันธ์ของ legumain ของพยาธิใบไม้ตับโดยการสร้าง phylogenetic tree พบว่าจัดเป็นกลุ่มพยาธิใบไม้และมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับพยาธิใบไม้ตับ Fasciola มาก ที่สุด recombinant legumain ที่ผลิตได้ได้ทดลองนำมาทดสอบเป็นแอนติเจนในการตรวจโรคพยาธิ ใบไม้ตับด้วยวิธี immunoblot ได้ผลดี ส่วนยีน proteasome นั้นไม่ประสบผลสำเร็จในการผลิต recombinant protein ซึ่งอาจจะต้องนำไปศึกษาต่อไปในอนาคต The research aims to isolate and characterize the novel protein encoded gene of the liver fluke, Opisthorchis viverrini that associated with liver fluke infection and cholangiocarcinoma by using immunoscreening of cDNA library method. The immunoscreening of cDNA library the Opisthorchis viverrini with positive human serum with O. viverrini infection with cholangiocarcinoma and rabbit hyperimmune serum was performed. The results show that 9 protein encoding genes including Proteasome, Elongation factor 2, Legumain, Egg protein, 60S ribosomal, Actin, Testis enhanced gene transcript and 2 unknown function genes were positive with strong reaction to human and rabbit serum. Furthermore, the OV proteasome and legumain or asparaginyl endopeptidase encoding gene were cloned and expressed for recombinant protein production using bacterial expression system. The recombinant legumain of O. viverrini was produced and performed functional testing. Transcripts of the OV legumain gene was check by RT-PCR and show that legumain is transcribed in adult, young adult, metacercaria and egg. Phylogenetic analysis based on amino acid sequence of the full length legumain revealed that OV legumain formed the clade with trematode and closely related to the liver fluke, Fasciola spp. The recombinant legumain was also used as the antigen for immunodiagnosis using immunoblot method

บรรณานุกรม :
เทวราช หล้าหา . (2552). การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีนที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เทวราช หล้าหา . 2552. "การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีนที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เทวราช หล้าหา . "การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีนที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
เทวราช หล้าหา . การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีนที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.