ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : เพชรา ชวนะพันธุ์
คำค้น : บริการการพยาบาล , โรงงาน , พยาบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จินตนา ยูนิพันธุ์ , สุกัญญา ประจุศิลป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740305636 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10672
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษากระบวนการ คุณลักษณะของผู้จัดบริการและลักษณะบริการ ของการจัดบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้จัดบริการพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 18 คน และพยาบาลผู้ให้บริการพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 40 คน ที่สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กระบวนการจัดบริการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม แบบประเมินคุณลักษณะของผู้จัดบริการพยาบาลด้านลักษณะการนำ (Lead Self) แบบสัมภาษณ์คุณลักษณะของผู้จัดบริการพยาบาลด้านทักษะและปัจจัยสนับสนุน แบบสัมภาษณ์ลักษณะบริการด้านขอบเขตบริการพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม และแบบสังเกตลักษณะบริการด้านกระบวนการบริการพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และการหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้กระบวนการจัดบริการครบทั้ง 4 ขั้นตอนคือ การประเมินโอกาสและการประเมินความเสี่ยง การวางแผนพัฒนางาน การประเมินทรัพยากรสนับสนุนและการบริหารโครงการ ในโรงงานขนาดกลางคิดเป็น 46.14% โรงงานขนาดใหญ่ คิดเป็น 40.00% และที่ใช้กระบวนการจัดบริการไม่ครบ 4 ขั้นตอน โดยไม่ใช้ขั้นตอนการบริหารโครงการด้านระบบควบคุม โรงงานขนาดกลางคิดเป็น 53.83% โรงงานขนาดใหญ่คิดเป็น 60.00% 2. คุณลักษณะของผู้จัดบริการพยาบาล ด้านลักษณะการนำของผู้จัดบริการส่วนใหญ่เป็นการนำแบบขายงาน ทักษะที่ใช้สูงสุดตามลำดับคือ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะทางเทคนิควิชาชีพ ทักษะการคิดและทักษะสังคม ส่วนปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญของการเป็นผู้จัดบริการ ได้แก่ ประสบการณ์การเป็นผู้ให้บริการพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน 3. ลักษณะบริการ ด้านขอบเขตบริการพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับความครอบคลุมของการบริการ การรักษาโรคเบื้องต้น อยู่ในระดับดี ส่วนการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 4. ลักษณะบริการ ด้านกระบวนการบริการพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล ได้แก่ ขั้นวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล อยู่ในระดับดี ส่วนขั้นการประเมินภาวะสุขภาพ อยู่ในระดับพอใช้

บรรณานุกรม :
เพชรา ชวนะพันธุ์ . (2544). การศึกษาการจัดบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพชรา ชวนะพันธุ์ . 2544. "การศึกษาการจัดบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพชรา ชวนะพันธุ์ . "การศึกษาการจัดบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
เพชรา ชวนะพันธุ์ . การศึกษาการจัดบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.