ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์
นักวิจัย : จีรนาฏ ยิ่งศักดิ์มงคล
คำค้น : นีโอฮิวแมนนิส , ความนับถือตนเอง , สตรีผู้สูงอายุ , ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิราพร เกศพิชญวัฒนา , ประนอม รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741706308 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10043
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนโดยใช้กิจกรรมนีโอฮิวแมนนิสต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์ โดยมีสมมุติฐานของการวิจัยว่าการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหญิงหลังการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสสูงกว่าก่อนการสอน ใช้การวิจัยแบบ pre-experimental design แบบกลุ่มเดียว วัด 3 ครั้ง โดยทำการวัดก่อนการทดลอง 2 ครั้งห่างกัน 4 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 1 ครั้ง หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เป็นเวลา 4 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์คนชราสยามราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 22 ราย เข้าร่วมกิจกรรมการสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ซึ่งได้แก่ การฝึกโยคะอาสนะ การผ่อนคลาย การฝึกสมาธิ และการบรรยายความรู้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบสัมภาษณ์ความรู้สึกหลังการเข้าร่วมกิจกรรม และแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยวิธีการทดสอบค่าที ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับผลการฝึกกิจกรรมตามแนวคดนีโอฮิวแมนนิส ผลการวิจัยพบว่า 1. การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุจากการวัด 2 ครั้งก่อนการทดลองห่างกัน 4 สัปดาห์มีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2. การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
จีรนาฏ ยิ่งศักดิ์มงคล . (2544). ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จีรนาฏ ยิ่งศักดิ์มงคล . 2544. "ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จีรนาฏ ยิ่งศักดิ์มงคล . "ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
จีรนาฏ ยิ่งศักดิ์มงคล . ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.