ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาผลบังคับจากข้อสัญญาที่ให้สัญญาเลิกกันเพราะเหตุล้มละลาย (Ipso Facto clause)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาผลบังคับจากข้อสัญญาที่ให้สัญญาเลิกกันเพราะเหตุล้มละลาย (Ipso Facto clause)
นักวิจัย : เธียรวิทย์ ชัยชูลี
คำค้น : ล้มละลาย , ข้อสัญญาที่ให้สัญญาเลิกกันเพราะเหตุล้มละลาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานิตย์ จุมปา , วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741746199 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10028
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ข้อสัญญาที่ให้สัญญาเลิกกันเพราะเหตุล้มละลาย หรือ Ipso Facto Clause เป็นข้อสัญญาซึ่งระบุกรณีเหตุผิดสัญญาซึ่งให้สิทธิแก่คู่สัญญาในการเลิกสัญญาได้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือเร่งบังคับตามสัญญาได้ เหตุผิดสัญญาดังกล่าวรวมถึงกรณีการยื่นขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย, การฟื้นฟูกิจการ, การตั้งผู้แทนผู้ล้มละลาย, หรือแม้แต่สิ่งซึ่งอาจแสดงว่าลูกหนี้กำลังประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งเมื่อเกิดข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญาดังกล่าว ทำให้คู่สัญญามีสิทธิที่จะเลิกสัญญาได้ตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับผลบังคับของข้อสัญญาที่ให้สัญญาเลิกกันเพราะเหตุล้มละลาย ตลอดจนหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการจัดการกับสัญญาที่มีข้อสัญญาดังกล่าวทั้งในการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศทั้งที่ยอมรับและไม่ยอมรับหลักการของข้อสัญญาดังกล่าว จากการศึกษาพบว่าข้อสัญญาที่ให้สัญญาเลิกกันเพราะเหตุล้มละลาย หรือ Ipso Facto Clause มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายไทย จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และต่อความสำเร็จของการฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น การวิจัยเรื่องนี้จึงได้เสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดการกับสัญญาที่มีข้อสัญญาที่ให้สัญญาเลิกกันเพราะเหตุล้มละลายได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บรรณานุกรม :
เธียรวิทย์ ชัยชูลี . (2546). ปัญหาผลบังคับจากข้อสัญญาที่ให้สัญญาเลิกกันเพราะเหตุล้มละลาย (Ipso Facto clause).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เธียรวิทย์ ชัยชูลี . 2546. "ปัญหาผลบังคับจากข้อสัญญาที่ให้สัญญาเลิกกันเพราะเหตุล้มละลาย (Ipso Facto clause)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เธียรวิทย์ ชัยชูลี . "ปัญหาผลบังคับจากข้อสัญญาที่ให้สัญญาเลิกกันเพราะเหตุล้มละลาย (Ipso Facto clause)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
เธียรวิทย์ ชัยชูลี . ปัญหาผลบังคับจากข้อสัญญาที่ให้สัญญาเลิกกันเพราะเหตุล้มละลาย (Ipso Facto clause). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.