ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและการจัดผังรายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและการจัดผังรายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
นักวิจัย : สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค
คำค้น : สื่อมวลชน , โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ , เศรษฐศาสตร์การเมือง , สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ขวัญเรือน กิติวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746397206 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9903
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และวิเคราะห์สัดส่วน รูปแบบ เนื้อหารายการที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะโครงสร้างองค์กร โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่องค์กรสื่อมวลชน เศรษฐศาสตร์การเมือง และแนวคิดในการจัดผังรายการโทรทัศน์ ผลการวิจัยพบว่า รัฐในฐานะผู้ถือครองกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของ ได้ใช้อำนาจในการกำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติภารกิจหน้าที่หลัก การบริหารจัดการรายได้ และการผลิตรายการ ซึ่งส่งผลกระทบให้โครงสร้างองค์กรของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (สทท.11) มีการปรับเปลี่ยนไป กล่าวคือ ช่วงแรก รัฐได้กำหนดนโยบายให้มีภารกิจหลักในการเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีรายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และจากค่าเช่าเวลารายการเพื่อการศึกษา สัดส่วนของรูปแบบและเนื้อหารายการ มุ่งเน้นเรื่องของสาระ ความรู้ และการเผยแพร่ผลงานของรัฐ ช่วงที่สอง รัฐได้กำหนดนโยบายให้องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) จัดสรรเงินผลกำไร 10% เพื่อใช้เป็นทุนในการผลิตรายการ จัดซื้อ และจัดหารายการ และมีการอนุมัติให้สามารถหาเงินทุนช่วยเหลือได้จากมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ สำหรับรูปแบบและเนื้อหารายการยังคงมุ่งสนองตอบต่อภารกิจหลักในการประชาสัมพันธ์องค์กรของรัฐ และเพิ่มหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย ช่วงที่สาม รัฐมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินการและหารายได้จากการมีโฆษณาเชิงภาพพจน์ ส่งผลให้ สทท.11 มีภารกิจการดำเนินงานมีแนวโน้มไปในเชิงธุรกิจมากขึ้น สัดส่วนและเนื้อหาของรายการจึงมีแนวโน้มเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมในวงกว้าง

บรรณานุกรม :
สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค . (2541). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและการจัดผังรายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค . 2541. "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและการจัดผังรายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค . "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและการจัดผังรายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและการจัดผังรายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.