ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการสื่อสารของคณะกรรมการบริหารชุมชน กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการสื่อสารของคณะกรรมการบริหารชุมชน กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
นักวิจัย : ชารีนา พุฒนวล
คำค้น : การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน , คณะกรรมการบริหารชุมชน , การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740309143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ระหว่างคณะกรรมการบริหารชุมชนกับประชาชน การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทคณะกรรมการบริหารชุมชน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการสื่อสารและบทบาทของคณะกรรมการบริหารชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้นมีจำนวน 408 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริหารชุมชน กับประชาชนมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของประชาชน เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการบริหารชุมชน 2. พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริหารชุมชนกับประชาชน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการสื่อสาร และบทบาทของคณะกรรมการบริหารชุมชน 3. พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริหารชุมชนกับประชาชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา 4. การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการบริหารชุมชน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการสื่อสาร และบทบาทของคณะกรรมการบริหารชุมชน 5. การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการบริหารชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา 6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการสื่อสารและบทบาทของคณะกรรมการบริหารชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา

บรรณานุกรม :
ชารีนา พุฒนวล . (2544). พฤติกรรมการสื่อสารของคณะกรรมการบริหารชุมชน กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชารีนา พุฒนวล . 2544. "พฤติกรรมการสื่อสารของคณะกรรมการบริหารชุมชน กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชารีนา พุฒนวล . "พฤติกรรมการสื่อสารของคณะกรรมการบริหารชุมชน กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ชารีนา พุฒนวล . พฤติกรรมการสื่อสารของคณะกรรมการบริหารชุมชน กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.