ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง
นักวิจัย : อรุณีวรรณ นาศรี
คำค้น : การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน , การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน , ประชาสังคม -- ไทย -- ทับเที่ยง (ตรัง) , ทับเที่ยง (ตรัง) -- ภาวะสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740309186 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10034
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาพัฒนาการของประชาคมทับเที่ยง ปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการก่อตัวของประชาคมทับเที่ยง กลยุทธ์การสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผลการวิจัยพบว่า 1. พัฒนาการของประชาคมทับเที่ยงสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระยะคือ ระยะเสียงสะท้อนของพลเมือง ระยะพลังแห่งแรงบันดาลใจ ระยะจากเสวนาสู่ปฏิบัติการ และระยะแตกหน่อเติบโต 2. ปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อตัวของประชาคมทับเที่ยง ประกอบด้วย 5 ปัจจัยคือ ลักษณะของแกนนำ ลักษณะของเนื้อหาหรือสาร ลักษณะของช่องทางการสื่อสาร แนวคิดของบุคคลในการเข้าร่วม ลักษณะเฉพาะของสังคมทับเที่ยง 3. กลยุทธ์การสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการสร้างและการขยายเครือข่าย กิจกรรมต้องขยายฐานกลุ่มเป้าหมายออกไปอย่างกว้างขวางไม่หยุดนิ่ง เพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาคมที่เข้มแข็ง การจัดพื้นที่สาธารณะซึ่งเปิดกว้างสำหรับทุกคน กลยุทธ์ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมประกอบด้วย การเลือกประเด็นที่ทุกฝ่ายสามารถเข้ามาร่วมมือกันได้คือ ประเด็นเมืองน่าอยู่ การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับฐานกิจกรรมเดิมที่มีอยู่ และกลยุทธ์ด้านสื่อคือ การเลือกช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับกลุ่มคนและกิจกรรม

บรรณานุกรม :
อรุณีวรรณ นาศรี . (2544). การสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณีวรรณ นาศรี . 2544. "การสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณีวรรณ นาศรี . "การสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อรุณีวรรณ นาศรี . การสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.