ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : นิดา วุฒิวัย
คำค้น : การศึกษาขั้นอุดมศึกษา , กิจการนักศึกษา , นักศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740303641 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10024
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาพันธภาระต่อการศึกษาและใช้กรณีศึกษาในการทดสอบรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพันธภาระต่อการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ศึกษาปัจจัยและบริการต่างๆ ที่มีผลในการสนับสนุนพันธภาระต่อการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุนพันธภาระต่อการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา แบบการวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสอบถามกับนิสิตนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,377 คน และใช้กรณีศึกษากับนักศึกษากลุ่มทดลองที่มีพันธภาระต่อการศึกษาต่ำ จำนวน 8 คน ผลการวิจัยเชิงสำรวจพบว่า พันธภาระต่อการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีผลในการสนับสนุนพันธภาระต่อการศึกษา 3 ปัจจัยแรก ได้แก่ (1) ภูมิหลังคือ อาชีพมารดา ระดับการศึกษาของมารดาและผู้เป็นกำลังใจสำคัญ ตามลำดับ (2) ปัจจัยในสถาบันคือ การได้ทำกิจกรรม โปรแกรมการช่วยเหลือและการได้เรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ ตามลำดับ (3) ด้านบริการ พบว่าบริการที่มีผลในการสนับสนุนพันธภาระต่อการศึกษา ได้แก่ บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทำให้รักและผูกพัน คู่มือนิสิตนักศึกษาและมหาวิทยาลัยดูแลด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี ตามลำดับ รูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุนพันธภาระต่อการศึกษา ที่ทดลองกับกรณีศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วน คือ (1) มีองค์กร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาระดับคณะ (2) ผู้รับผิดชอบคือ คณะกรรมการสนับสนุนพันธภาระต่อการศึกษา (3) การดำเนินการ ใช้แบบวัดพันธภาระต่อการศึกษาและจัดให้นิสิตนักศึกษา ที่มีพันธภาระต่อการศึกษาต่ำเข้าโปรแกรมการสนับสนุนพันธภาระต่อการศึกษา ได้แก่ โปรแกรมแผนการเรียนสำเร็จรูป 7 หน่วยกิต โปรแกรมทัศนศึกษา 3 ครั้งและโปรแกรมการประชุม 6 ครั้ง โดยใช้เวลาตลอดภาคฤดูร้อน (4) การประเมิน ประเมินโปรแกรมต่างๆ ประเมินพฤติกรรมโดยทั่วไปของนิสิตนักศึกษา และประเมินผลพันธภาระต่อการศึกษาของนิสิตนักศึกษาก่อนและหลังการทดสอบรูปแบบ ผลการทดสอบรูปแบบกับกรณีศึกษาพบว่า หลังการทดสอบนักศึกษามีพันธภาระต่อการศึกษาเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดสอบ และนักศึกษาทั้งหมดยังศึกษาอยู่ต่อไปในสถาบัน กลุ่มตัวอย่างประเมินโปรแกรมต่างๆ ว่าได้รับความรู้และประโยชน์อยู่ในระดับมาก จากการประเมินพฤติกรรม นักศึกษามีความกระตือรือร้น รื่นเริง แจ่มใสมากขึ้น โดยนักศึกษากลุ่มทดลอง มีความสนใจในการเรียนและมีผลการเรียนดี ทำกิจกรรมมากขึ้น และมีความภาคภูมิใจในสถาบันมากขึ้น

บรรณานุกรม :
นิดา วุฒิวัย . (2544). การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิดา วุฒิวัย . 2544. "การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิดา วุฒิวัย . "การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
นิดา วุฒิวัย . การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.