ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของตำรวจจราจร : ศึกษากรณี กองบังคับการตำรวจนครบาล 6

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของตำรวจจราจร : ศึกษากรณี กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
นักวิจัย : นรวัฒน์ รามฤทธิ์
คำค้น : ตำรวจจราจร , ระบบการตัดคะแนน (กฎจราจร) , จราจร , กฎจราจร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ , ฐิติยา เพชรมุนี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741742606 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10208
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจร อันได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการทำงานด้านจราจร รายได้ ระดับการศึกษา สวัสดิการในการปฏิบัติงานด้านการจราจร ความทันสมัยเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานด้านการจราจรกับการบังคับใช้กฎหมายจราจร (การบันทึกคะแนน) โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นตำรวจจราจรระดับรองสารวัตรจราจรและตำรวจชั้นประทวน, พลตำรวจ ในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 จำนวน 210 ราย การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แจกแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้คือ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติค่าเอฟ-เทสต์ F-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาวิจัยพบว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปี มีระยะเวลาในการทำงานด้านการจราจรส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6-10 ปี มีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่ง 10,001 บาท ถึง 15,000 บาท มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับความคิดเห็นด้านสวัสดิการ ด้านกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และความทันสมัยของเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจรอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ระดับการศึกษา รายได้ สวัสดิการ กำลังพล และความทันสมัยของเครื่องมือ เครื่องใช้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการบังคับใช้กฎหมายจราจร สมมติฐานที่ตั้งไว้ได้รับการปฏิเสธ

บรรณานุกรม :
นรวัฒน์ รามฤทธิ์ . (2546). ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของตำรวจจราจร : ศึกษากรณี กองบังคับการตำรวจนครบาล 6.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรวัฒน์ รามฤทธิ์ . 2546. "ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของตำรวจจราจร : ศึกษากรณี กองบังคับการตำรวจนครบาล 6".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรวัฒน์ รามฤทธิ์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของตำรวจจราจร : ศึกษากรณี กองบังคับการตำรวจนครบาล 6."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
นรวัฒน์ รามฤทธิ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของตำรวจจราจร : ศึกษากรณี กองบังคับการตำรวจนครบาล 6. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.