ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการทวีทรัพย์ อพาร์ทเมนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการทวีทรัพย์ อพาร์ทเมนต์
นักวิจัย : กฤษณุพนธ์ บุษปฤกษ์
คำค้น : โครงการทวีทรัพย์ อพาร์ทเมนต์ , ที่อยู่อาศัย , ตู้สินค้า , ตู้สินค้า -- การนำกลับมาใช้ใหม่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไตรรัตน์ จารุทัศน์ , ชวลิต นิตยะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741720637 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10760
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ปัจจุบันมีการนำตู้คอนเทนเนอร์เก่าที่หมดสภาพ ไม่สามารถนำไปใช้สำหรับงานขนส่งได้ จึงมีผู้ที่นำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ประโยชน์โดยการนำมาดัดแปลงเพื่อใช้เป็นที่ อยู่อาศัย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นในยุคสมัยที่ประเทศไทย ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540 เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้ลดลงได้สามารถมีทางเลือกในการอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น การวิจัยนี้ใช้การสัมภาษณ์เจ้าของโครงการและผู้อยู่อาศัยในโครงการ จำนวน 23 ห้องโดยมีวัตถุประสงค์ในศึกษาคือ การศึกษาวิธีการดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้ในการอยู่อาศัย สภาพการอยู่อาศัย ซึ่งเกือบทั้งหมดในแต่ละห้องมีการอยู่อาศัยเพียงคนเดียว มีการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักเบาสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางได้ ง่าย และการศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการ ซึ่งส่วนมากจะเป็นพนักงานทำงานในบริษัทเอกชน มีการเดินทางโดยรถส่วนตัว และอาศัยรถเพื่อนที่ผ่านทาง หรือทำงานที่เดียวกัน และนอกจากนี้ยังใช้ การสังเกต การพูดคุย การจดบันทึก และการถ่ายภาพในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยมีสาระสำคัญดังนี้คือ การนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ดัดแปลงเป็นที่อยู่อาศัยนั้น ต้องมีการคำนึงถึงปัจจัยหลายด้านตั้งแต่การขนส่ง และมีการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรขนาดใหญ่ และต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน โดยมีการวางแผนการทำงานอย่างดี เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความต่อเนื่อง เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงาน อีกทั้งด้านกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวย รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวตู้คอนเทนเนอร์เก่ามาดัดแปลง ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากความร้อน ปัญหาจากความคับแคบ และปัญหาจากการรั่วซึม โดยมีแนวทางเสนอแนะในการแก้ปัญหาโดยการใส่ฉนวนกันความร้อน การทำหลังคาทรงสูง หรือการเพิ่มชายคาให้ยาวขึ้น รวมถึงการปรับผังให้มีความเหมาะสมในทิศทางของธรรมชาติ ส่วนในลักษณะความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่อาศัยในตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ใน ปัจจุบัน จะต้องมีการปรับตัวให้สามารถอยู่อาศัยในพื้นที่ที่จำกัด การนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เป็นที่อยู่อาศัย สามารถดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการอยู่อาศัย ให้เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแบบชั่วคราว ซึ่งรัฐสามารถนำมาใช้เป็นที่อยู่ฉุกเฉินได้ เพราะมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งได้ตามถนน หรือนำไปใช้เป็นที่อยู่ชั่วคราวของคนงานต่างๆ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆ ตามสถานที่ก่อสร้าง แต่มีข้อจำกัดในการนำไปใช้บางประการที่ต้องพิจารณาก่อนการนำไปใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

บรรณานุกรม :
กฤษณุพนธ์ บุษปฤกษ์ . (2545). การนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการทวีทรัพย์ อพาร์ทเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณุพนธ์ บุษปฤกษ์ . 2545. "การนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการทวีทรัพย์ อพาร์ทเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณุพนธ์ บุษปฤกษ์ . "การนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการทวีทรัพย์ อพาร์ทเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
กฤษณุพนธ์ บุษปฤกษ์ . การนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการทวีทรัพย์ อพาร์ทเมนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.