ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วย ในหอศัลยกรรมทั่วไปชายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วย ในหอศัลยกรรมทั่วไปชายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นักวิจัย : พรชัย ปุ่นโพธิ์
คำค้น : การบริบาลทางเภสัชกรรม -- ไทย -- นครราชสีมา , เภสัชกรรมของโรงพยาบาล -- ไทย -- นครราชสีมา , เภสัชกรกับผู้ป่วย -- ไทย -- นครราชสีมา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ , วิมลมาลย์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา , ณัฏฐ์ บุญนิธิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741728603 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10808
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาผลการดำเนินงานให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปชายใน ด้านต่างๆ คือ จำนวน และชนิดของปัญหาจากการรักษาด้วยยาที่พบและที่ได้รับการแก้ไขหรือป้องกัน โดยศึกษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปชายชั้น 5 ขวา (ตึก 8 ชั้น) ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2545 ถึง กุมภาพันธ์ 2546 โดยเภสัชกรสัมภาษณ์ผู้ป่วยเพื่อทราบประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย ติดตามผลการรักษาด้วยยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยและทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ประสานงาน เพื่อแก้ไขหรือป้องกันปัญหาจากการรักษาด้วยยา และติดตามผลของการประสานงาน จากผลการศึกษาพบว่าเภสัชกรให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยหอศัลยกรรม จำนวน 227 ราย ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 64.8) และมีจำนวนยาที่ใช้เฉลี่ย 6 ราย สามารถระบุปัญหาจากการรักษาด้วยยาได้ 66 ปัญหา ในผู้ป่วย จำนวน 58 ราย (ร้อยละ 25.1) เภสัชกรเสนอแนะการแก้ไขปัญหาทั้งหมด 33 ปัญหา และได้รับการแก้ไข จำนวน 26 ปัญหา จำนวนและปัญหาจากการรักษาด้วยยาที่พบและแก้ไขได้มี ดังนี้ 1) ปัญหาที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาเพิ่มเติม 23 ปัญหา ได้รับการแก้ไข 9 ปัญหา 2) ผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่จำเป็น 4 ปัญหา 3) ผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่เหมาะสม 2 ปัญหา ได้รับการแก้ไข 1 ปัญหา 4) ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้องในขนาดที่น้อยเกินไป 21 ปัญหา ได้รับการแก้ไข 6 ปัญหา 5) ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 4 ปัญหา ได้รับการแก้ไข 2 ปัญหา 6) ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้องในขนาดที่มากเกินไป 10 ปัญหา ได้รับการแก้ไข 6 ปัญหา 7) ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง 2 ปัญหา ได้รับการแก้ไข 2 ปัญหา การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโดยเภสัชกร มีบทบาทในการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ การระบุ การดำเนินการป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหาจากการรักษาด้วยยา จะช่วยป้องกันและลดผลอันไม่พึงประสงค์จากยาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

บรรณานุกรม :
พรชัย ปุ่นโพธิ์ . (2545). การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วย ในหอศัลยกรรมทั่วไปชายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรชัย ปุ่นโพธิ์ . 2545. "การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วย ในหอศัลยกรรมทั่วไปชายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรชัย ปุ่นโพธิ์ . "การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วย ในหอศัลยกรรมทั่วไปชายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พรชัย ปุ่นโพธิ์ . การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วย ในหอศัลยกรรมทั่วไปชายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.