ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้องค์ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสื่อบุคคลิกภาพผลิตภัณฑ์สุขอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นหญิง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้องค์ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสื่อบุคคลิกภาพผลิตภัณฑ์สุขอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นหญิง
นักวิจัย : มัทนี ผ่องเนตรพานิช
คำค้น : การบรรจุหีบห่อ -- การออกแบบ , การออกแบบกราฟิก , พฤติกรรมผู้บริโภค , ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา , พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741724225 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10804
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศป.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาแนวทางการใช้องค์ประกอบศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สุขอนามัยเจริญพันธุ์ ที่มีความเหมาะสม มีความชัดเจนและเป็นสากล องค์ประกอบศิลป์ที่ใช้ได้แก่ ตัวอักษร ภาพประกอบ สี และการจัดองค์ประกอบ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้อ้างอิงเป็นวัยรุ่นเพศหญิง ที่เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์มีอายุระหว่าง 15-25 ปี มีฐานะปานกลางถึงดีมาก พำนักอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยอิงหลักการแบ่งกลุ่มบุคลิกภาพตามทฤษฎีสะเกลภาพ (Would Image Scale) ของซิเคนโนบุ โคบายาชิ (Kobayashi) ในการแบ่งและจัดกลุ่มบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ แล้วนำมาใช้ในการสอบถามจากลุ่มเป้าหมายจำนวน 140 คน เพื่อหาว่าบุคลิกภาพใดสื่อความเป็นผลิตภัณฑ์สุขอนามัยได้ดีที่สุด จากนั้นจึงคัดเลือกมาเพียงสามอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มบุคลิกสะอาด ธรรมชาติและสะโอดสะอง ในขั้นหลังจึงนำกลุ่มบุคลิกทั้งสามนี่ไปสร้างกลุ่มบุคลิกภาพผสม ที่เป็นไปได้ระหว่างกลุ่มบุคลิกภาพเหล่านี้ขึ้นอีก 4 กลุ่ม ทำให้กลุ่มบุคลอกภาพที่ใช้ในการออกแบบองค์ประกอบรวมเป็น 7 กลุ่ม แล้วออกแบบขั้นทดลอง เพื่อถามตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มใหญ่คือ กลุ่มอายุ 15-21 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการศึกษา กับกลุ่มอายุ 22-25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงาน จากสองกลุ่มนี้ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ตามจำนวนกลุ่มขั้นต่ำสุดที่ต้องใช้ รวมเป็น 6 กลุ่มย่อย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเรขศิลป์ 5 ราย เป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ก่อนที่จะนำไปสอบถามกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจกลุ่มย่อย ผู้วิจัยนำไปวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการออกบรรจุภัณฑ์ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า องค์ประกอบเรขศิลป์กลุ่มบุคลิกภาพสะอาด และกลุ่มบุคลิกภาพสะโอดสะอง มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์สุขอนามัยเจริญพันธุ์ที่สุด สีที่เหมาะสมในการสื่อสารมากที่สุดคือ โทนสีชมพูทั้งอ่อนและเข็ม สีฟ้าทั้งอ่อนและเข็ม ภาพที่ใช้ในการสื่อสารมากที่สุดควรเป็นภาพนามธรรมในระดับสูง ภาพร่างกายผู้หญิงและดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดูสดชื่นสีอ่อนเหมาะสมที่สุด ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ควรมีทั้งรูปและชื่อสินค้าอยู่รวมกัน

บรรณานุกรม :
มัทนี ผ่องเนตรพานิช . (2545). การใช้องค์ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสื่อบุคคลิกภาพผลิตภัณฑ์สุขอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นหญิง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัทนี ผ่องเนตรพานิช . 2545. "การใช้องค์ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสื่อบุคคลิกภาพผลิตภัณฑ์สุขอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นหญิง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัทนี ผ่องเนตรพานิช . "การใช้องค์ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสื่อบุคคลิกภาพผลิตภัณฑ์สุขอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นหญิง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
มัทนี ผ่องเนตรพานิช . การใช้องค์ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสื่อบุคคลิกภาพผลิตภัณฑ์สุขอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นหญิง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.