ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบจำลองวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบจำลองวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่าย
นักวิจัย : ชีวรัตน์ แนบเนียน
คำค้น : การวิเคราะห์ระบบ , การบัญชี , การควบคุมการผลิต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , การโปรแกรมเชิงวัตถุ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย ทยานยง , วันชัย ริ้วไพบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743314288 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10309
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมต้นแบบที่เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานที่สมบูรณ์ต่อไป โดยใช้การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุของระบบบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเป็นกรณีศึกษา ซึ่งทำการออกแบบวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยครอบคลุมทั้งวงจรการดำเนินการของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายคือ การจัดหา การผลิต การจัดเก็บและการขาย การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายได้ใช้วิธีการของโคดและยอร์ดอน (Coad and Yourdon) โดยเริ่มจากการศึกษาระบบงานจากหนังสือด้านระบบบัญชี และทำการวิเคราะห์และออกแบบโดยแบ่งส่วนงานเป็น ส่วนขอบเขตปัญหา ส่วนติดต่อกับผู้ใช้และส่วนจัดการข้อมูลโดยใช้ภาษาแบบจำลองยูนิฟาย (Unified Modeling Language) ในการสร้างแบบจำลองวัตถุ การวิจัยได้ทำการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบโดยใช้โปรแกรมเดลไฟล์ (Delphi) และใช้พาราด็อกซ์ (Paradox) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล จากการวิจัยได้ผลลัพธ์เป็นคลาสในส่วนขอบเขตปัญหาจำนวน 156 คลาส คลาสในส่วนติดต่อกับผู้ใช้จำนวน 496 คลาส คลาสในส่วนจัดการข้อมูลจำนวน 111 คลาส สามารถนำวัตถุกลับมาใช้ประโยชน์แบบกล่องดำ ในส่วนขอบเขตปัญหาประมาณ 54% และในส่วนติดต่อกับผู้ใช้ประมาณ 100% มีการนำวัตถุกลับมาใช้ประโยชน์แบบกล่องขาว ในส่วนขอบเขตปัญหาประมาณ 69% และในส่วนติดต่อกับผู้ใช้ประมาณ 100% ไม่มีการนำวัตถุกลับมาใช้ประโยชน์ในส่วนจัดการข้อมูล จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบงานเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหมาะสมกับการพัฒนาระบบแบบเชิงวัตถุ เพราะลักษณะงานของการจัดการบัญชีย่อยในแต่ละองค์การจะมีการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปตามกฎระเบียบขององค์กร ทำให้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรแกรมซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ถ้าใช้การพัฒนาระบบงานเชิงวัตถุจะทำให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมทำได้ง่ายเพราะจะทำการแก้ไขเฉพาะคลาสที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมทั้งมีความสามารถในการนำวัตถุกลับมาใช้ประโยชน์ทำให้การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนแปลงมีต้นทุนต่ำลงอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ชีวรัตน์ แนบเนียน . (2541). การออกแบบจำลองวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชีวรัตน์ แนบเนียน . 2541. "การออกแบบจำลองวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชีวรัตน์ แนบเนียน . "การออกแบบจำลองวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ชีวรัตน์ แนบเนียน . การออกแบบจำลองวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.