ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ภาวะผู้นำทางความคิด กับการยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ ของหน่วยงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ภาวะผู้นำทางความคิด กับการยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ ของหน่วยงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป
นักวิจัย : รุ่งฤดี พันธุ์ประเสริฐ
คำค้น : โรงพยาบาล -- การรับรองคุณภาพ , บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล , การยอมรับนวัตกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประนอม รอดคำดี , ยุพิน อังสุโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741732465 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและระดับการศึกษา การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ภาวะผู้นำทางความคิด และการยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงาน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและระดับการศึกษา ระดับการรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ภาวะผู้นำทางความคิด กับการยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงาน และสร้างสมการพยากรณ์การยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้าหอผู้ป่วยจำนวน 255 คน ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากโรงพยาบาลทั่วไป ที่ยังไม่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จำนวน 56 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ภาวะผู้นำทางความคิด และการยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และมีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .92 .84 และ .96 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การจรณ์ ไคสแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1. หัวหน้าหอผู้ป่วยมีการรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ การยอมรับนวัตกรรมการพัฒนา คุณภาพบริการของหน่วยงานอยู่ในระดับมาก และมีภาวะผู้นำทางความคิดอยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ ของหน่วยงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ระดับการศึกษา การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ และภาวะผู้นำทางความคิด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .15 .51 และ .63 ตามลำดับ) 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาปริญญาโท การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ด้านการเข้ากันได้ ภาวะผู้นำทางความคิด ด้านการเข้าถึงผู้อื่นได้ง่ายและด้านมีความสร้างสรรค์ สามารถร่วมกันพยากรณ์การยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงาน ของหัวหน้าหอผู้ป่วยได้ 51% (R[superscript 2] = .510) สมการพยากรณ์การยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงาน ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ การยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงาน = .09 ระดับการศึกษาปริญญาโท + .30 การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านการเข้ากันได้ + .32 ภาวะผู้นำทางความคิดด้านการเข้าถึงผู้อื่นได้ง่าย + .26 ภาวะผู้นำทางความคิดด้านมีความสร้างสรรค์

บรรณานุกรม :
รุ่งฤดี พันธุ์ประเสริฐ . (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ภาวะผู้นำทางความคิด กับการยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ ของหน่วยงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งฤดี พันธุ์ประเสริฐ . 2545. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ภาวะผู้นำทางความคิด กับการยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ ของหน่วยงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งฤดี พันธุ์ประเสริฐ . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ภาวะผู้นำทางความคิด กับการยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ ของหน่วยงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
รุ่งฤดี พันธุ์ประเสริฐ . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ภาวะผู้นำทางความคิด กับการยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ ของหน่วยงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.