ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัยและความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัยและความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก
นักวิจัย : นิภา เมืองรัตน์
คำค้น : การสื่อสาร , การสื่อสารระหว่างบุคคล , ความรู้ , ทัศนคติ , การปฏิบัติธรรม , คริสต์ศาสนิกชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จาระไน แกลโกศล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743322922 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10040
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัย และความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างคือ คริสตศาสนิกชนคาทอลิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 367 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ใช้จำนวนรวม และค่าร้อยละ (percentage) และส่วนที่เป็นการวิเคระห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ในการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตามกลุ่มที่ต่างกัน (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการสื่อสาร ในเรื่องการเปิดรับข่าวสารทางศาสนา และการสื่อสารระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์กับ ความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่า การติดต่อกับสังคมภายนอก ไม่มีความสัมพันธ์ กับความเชื่อ ความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจ 2. ในเรื่องของความทันสมัย พบว่า ชาวคาทอลิกมีความทันสมัยอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าความเชื่อของชาวคาทอลิกอยู่ในระดับปานกลาง โดยความทันสมัยที่พบมีความสัมพันธ์ กับความเชื่อทางศาสนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างความทันสมัยกับความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจ 3. ความเชื่อทางศาสนาของชาวคาทอลิก มีความสัมพันธ์ กับความศรัทธาในหลักศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
นิภา เมืองรัตน์ . (2541). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัยและความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิภา เมืองรัตน์ . 2541. "ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัยและความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิภา เมืองรัตน์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัยและความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
นิภา เมืองรัตน์ . ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัยและความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.