ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษฎ์กับการพัฒนาทางสังคม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษฎ์กับการพัฒนาทางสังคม
นักวิจัย : ณรงค์ คงนวล
คำค้น : วัดชลประทานรังสฤษฎ์ , สงฆ์กับการพัฒนาสังคม , บทบาท , ศาสนากับสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิเทศ ตินณะกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746354531 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9962
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทของพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษฏ์กับการพัฒนาสังคม โดยเน้นด้าน การสอนหนังสือในสถานการศึกษา การสงเคราะห์ประชาชน และการเผยแพร่ธรรม การวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบรวมกลุ่ม และได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา ได้แก่ การสังเกตุอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ โดยมีสมมติฐานดังนี้ 1. พระสงฆ์ที่สอนหนังสือในสถานการศึกษามีบทบาทในการพัฒนาสังคม มากกว่าพระสงฆ์ที่ไม่ได้สอนหนังสือในสถานการศึกษา 2. พระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนมีบทบาทในการพัฒนาสังคม มากกว่าพระสงฆ์ที่ไม่ได้สงเคราะห์ประชาชน 3. พระสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมมีบทบาทในการพัฒนาสังคม มากกว่าพระสงฆ์ที่ไม่ได้เผยแผ่ธรรม ผลการวิจัยพบว่า ทุกข้อเป็นไปตามสมมติฐาน ยกเว้นสมมติฐานข้อ 3.

บรรณานุกรม :
ณรงค์ คงนวล . (2539). บทบาทของพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษฎ์กับการพัฒนาทางสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ คงนวล . 2539. "บทบาทของพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษฎ์กับการพัฒนาทางสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ คงนวล . "บทบาทของพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษฎ์กับการพัฒนาทางสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ณรงค์ คงนวล . บทบาทของพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษฎ์กับการพัฒนาทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.