ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ภาวนา จงทักษิณาวัตร
คำค้น : พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย , ผู้ป่วย -- การดูแล , การตาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743340653 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10230
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของหัวหน้าหอผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่ง แผนกการพยาบาล ประสบการณ์เกี่ยวกับความตาย ความเชื่อเกี่ยวกับความตาย และเจตคติต่อข้อกำหนดทางศาสนา และศึกษาการจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านญาติและครอบครัวผู้ป่วย และด้านระบบการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้าหอผู้ป่วย จำนวน 140 คน และพยาบาลประจำการ จำนวน 420 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามหัวหน้าหอผู้ป่วยและแบบสอบถามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและมีค่าความเที่ยง .82 และ .97 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. หัวหน้าหอผู้ป่วยมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่าจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.6 มีประสบการณ์ในตำแหน่งมากกว่า 5 ปีขึ้นไปจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.4 ปฏิบัติงานอยู่ในหอผู้ป่วยสามัญจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 74.3 มีประสบการณ์เกี่ยวกับความตายโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีความเชื่อเกี่ยวกับความตายว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ และมีระดับเจตคติต่อข้อกำหนดทางศาสนาโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก 2. พยาบาลประจำการรับรู้ว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยมีการจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านญาติและครอบครัวผู้ป่วย และด้านระบบการพยาบาล อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน

บรรณานุกรม :
ภาวนา จงทักษิณาวัตร . (2542). การจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวนา จงทักษิณาวัตร . 2542. "การจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวนา จงทักษิณาวัตร . "การจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ภาวนา จงทักษิณาวัตร . การจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.