ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ของ บอดี้ ช็อปเพื่อ นำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ของ บอดี้ ช็อปเพื่อ นำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : พัตราภรณ์ หงษ์ทอง
คำค้น : บอดี้ช็อป , การสื่อสารทางการตลาด , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม , การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743317171 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9870
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ด้วยกัน 4 ข้อ คือ 1. เพื่อศึกษาลักษณะการเลือกใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของ บอดี้ ช็อป 2. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจเลือกใช้สื่อ 3. เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม จากสื่อของ บอดี้ ช็อป ของกลุ่มผู้รับสาร 4. เพื่อศึกษาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมของ บอดี้ ช็อป ที่มีต่อผู้รับสาร วิธีการที่ใช้ในการวิจัยคือ การวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รับผิดชอบ รวมทั้งวิธีวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 50 คน โดยผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะการเลือกใช้สื่อในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของ บอดี้ ช็อป พบว่ามีการเลือกใช้สื่อทุกประเภท ทั้งที่เป็นสื่อรุกและสื่อรับ โดยให้ความสำคัญกับสื่อเฉพาะกิจมากกว่าสื่ออื่นๆ สำหรับลักษณะการเลือกกิจกรรมนั้น พบว่ามีการคัดเลือกกิจกรรมโดยใช้เกณฑ์การเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ และเกณฑ์การเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 2. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจเลือกใช้สื่อนั้นพบว่า มีอยู่ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายจากบริษัทแม่ นโยบายส่งเสริมการขาย และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์ทางการตลาด การแข่งขันกับองค์กรอื่น รวมทั้งสถานการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสื่อของ บอดี้ ช็อป ทั้งจากสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และจากสื่อเฉพาะกิจประเภทแผ่นพับ โปสเตอร์ การจัดงานนิทรรศการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องสำอางเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมของบอดี้ ช็อป พบว่า ผลด้านการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจจากสื่อเฉพาะกิจมีประสิทธิผลมากกว่าสื่อมวลชน โดยสื่อเฉพาะกิจให้ความรู้ได้ดีในเรื่องรายละเอียดและการนำไปใช้ได้ ส่วนผลด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้หันมาใช้เครื่องสำอางเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิผลในระดับสูง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นพฤติกรรมในระดับที่กระทำได้เลยโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

บรรณานุกรม :
พัตราภรณ์ หงษ์ทอง . (2542). กลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ของ บอดี้ ช็อปเพื่อ นำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัตราภรณ์ หงษ์ทอง . 2542. "กลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ของ บอดี้ ช็อปเพื่อ นำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัตราภรณ์ หงษ์ทอง . "กลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ของ บอดี้ ช็อปเพื่อ นำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
พัตราภรณ์ หงษ์ทอง . กลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ของ บอดี้ ช็อปเพื่อ นำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.