ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนาดตัวอย่างต่ำสุดเพื่อหาการแจกแจงทวินาม, การแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก, และการแจกแจงปัวส์ซองโดยประมาณ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขนาดตัวอย่างต่ำสุดเพื่อหาการแจกแจงทวินาม, การแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก, และการแจกแจงปัวส์ซองโดยประมาณ
นักวิจัย : ภัทรชนก หวังบำรุงศักดิ์
คำค้น : การแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก , การแจกแจงปัวซองส์ , การแจกแจงทวินาม , การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ วราภักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746363875 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9866
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สต.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

หาขนาดตัวอย่างสำหรับการประมาณการแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก ด้วยการแจกแจงทวินาม, การประมาณการแจกแจงทวินามด้วยการแจกแจงปัวส์ซอง, และการประมาณการแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก, การแจกแจงทวินาม, และการแจกแจงปัวส์ซอง ด้วยการแจกแจงปกติ การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ย่อมมีความเหมาะสมกว่ากรณีทั่วไป เกณฑ์ที่ใช้สำหรับพิจารณาการวิจัยนี้ ได้แก่ เกณฑ์พิจารณากรณีการประมาณการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง ด้วยการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง กำหนดความคลาดเคลื่อน (sigma)=0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01, 0.005 และ 0.001 และเกณฑ์พิจารณากรณีการประมาณการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง ด้วยการแจกแจงแบบต่อเนื่อง กำหนดระดับนัยสำคัญ (alfa)=0.01, 0.05 และ 0.10 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. เมื่อพารามิเตอร์ของการแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก n/N มีค่าน้อย จะสามารถประมาณการแจกแจงดังกล่าวด้วยการแจกแจงทวินามได้ ผลจากการศึกษาสามารถสรุปสัดส่วนระหว่างขนาดตัวอย่างและขนาดประชากร (n/N) เพื่อความสะดวกแก่การนำไปใช้งาน 2. เมื่อพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินาม n มีค่ามาก และความน่าจะเป็นของการเกิดความสำเร็จ p มีค่าใกล้ 0 จะสามารถประมาณการแจกแจงดังกล่าวด้วยการแจกแจงปัวส์ซองได้ ผลจากการศึกษาสามารถสรุปตารางนำเสนอขนาดตัวอย่าง n ที่เหมาะสมในการใช้งาน โดยจำแนกตามค่า p 3. เมื่อพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินาม n มีค่ามาก จะสามารถประมาณการแจกแจงดังกล่าวด้วยการแจกแจงปกติได้ โดยที่การประมาณจะใช้ได้ผลดีเมื่อ p มีค่าใกล้ 0.5 ทั้งนี้ถ้า p มีค่าใกล้ 0 หรือ 1 จะได้ว่าขนาดตัวอย่าง n ควรจะมีค่ามากขึ้น ผลจากการศึกษาสามารถสรุปตารางนำเสนอขนาดตัวอย่าง n ที่เหมาะสมในการใช้งาน โดยจำแนกตามค่า p 4. เมื่อพารามิเตอร์ของการแจกแจงปัวส์ซอง lambda มีค่ามาก จะสามารถประมาณการแจกแจงดังกล่าวด้วยการแจกแจงปกติได้ ผลจากการศึกษา สามารถสรุปตารางนำเสนออัตราของการเกิดขึ้น ของเหตุการณ์ที่เหมาะสมในการใช้งาน 5. เมื่อพารามิเตอร์ของการแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก n มีค่ามาก จะสามารถประมาณการแจกแจงดังกล่าวด้วยการแจกแจงปกติได้ โดยที่การประมาณจะใช้ได้ผลดี เมื่อ M/N มีค่าใกล้ 0.5 ทั้งนี้เมื่อ M/N มีค่าใกล้ 0 หรือ 1 จะได้ว่าขนาดตัวอย่าง n ควรจะมีค่ามากขึ้น ผลจากการศึกษาสามารถสรุปตารางนำเสนอขนาดตัวอย่าง n ที่เหมาะสมในการใช้งาน โดยจำแนกตามค่าพารามิเตอร์ M และ N

บรรณานุกรม :
ภัทรชนก หวังบำรุงศักดิ์ . (2539). ขนาดตัวอย่างต่ำสุดเพื่อหาการแจกแจงทวินาม, การแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก, และการแจกแจงปัวส์ซองโดยประมาณ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรชนก หวังบำรุงศักดิ์ . 2539. "ขนาดตัวอย่างต่ำสุดเพื่อหาการแจกแจงทวินาม, การแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก, และการแจกแจงปัวส์ซองโดยประมาณ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรชนก หวังบำรุงศักดิ์ . "ขนาดตัวอย่างต่ำสุดเพื่อหาการแจกแจงทวินาม, การแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก, และการแจกแจงปัวส์ซองโดยประมาณ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ภัทรชนก หวังบำรุงศักดิ์ . ขนาดตัวอย่างต่ำสุดเพื่อหาการแจกแจงทวินาม, การแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก, และการแจกแจงปัวส์ซองโดยประมาณ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.