ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การงดบริจาคโลหิตด้วยตนเองในผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การงดบริจาคโลหิตด้วยตนเองในผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
นักวิจัย : กฤษณ์ติวัฒน์ ฉัตรทอง
คำค้น : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ , ผู้บริจาคโลหิต , เลือด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : องอาจ วิพุธศิริ , สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746380869 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10299
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

กระบวนการให้คำปรึกษาก่อนการบริจาคโลหิตนั้น เป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่งในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตได้พิจารณาตนเองว่า โลหิตที่บริจาคมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย การศึกษาการงดบริจาคโลหิตในผู้บริจาคโลหิตนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอัตราการงดบริจาคโลหิตของผู้บริจาคโลหิต และสาเหตุของการงดบริจาคโลหิต การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2540 ถึงเดือนมกราคม 2541 จำนวน 4,170 คน ผลการศึกษาพบว่า อัตราการงดบริจาคโลหิต 15.3% โดยอัตราการงดบริจาคโลหิตในผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ 26.6% ในผู้บริจาครายเก่า 3.3% ในเพศหญิง 19.5% ในเพศชาย 11.1% ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 20.3% กลุ่มสถานภาพสมรสหม้าย 23.7% และคนโสด 15.0% ในวันราชการ 18.3% ในวันหยุดราชการ 10.2% ในการงดบริจาคโลหิต เป็นการงดบริจาคโลหิตด้วยตนเอง 8.9% และการงดบริจาคโลหิตโดยเจ้าหน้าที่แนะนำ 6.2% โดยการงดบริจาคโลหิตชนิดถาวร 14.1% และชนิดชั่วคราว 1.0% การงดบริจาคโลหิตในผู้บริจาคโลหิตรายใหม่กับผู้บริจาคโลหิตรายเก่า การงดบริจาคโลหิตในวันราชการกับวันหยุดราชการ การงดบริจาคโลหิตโดยผู้บริจาคโลหิตกับโดยเจ้าหน้าที่แนะนำ และการงดบริจาคโลหิตชนิดถาวรกับชนิดชั่วคราว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยที่สาเหตุของการงดบริจาคโลหิตที่พบมากที่สุดคือ ความเข้มข้นของโลหิตต่ำ (36.6%) การรับประทานยาปฏิชีวนะ (19.2%) และการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาโดยไม่สวมถุงยางอนามัย ภายในเวลา 3 เดือน (5.3%)

บรรณานุกรม :
กฤษณ์ติวัฒน์ ฉัตรทอง . (2540). การงดบริจาคโลหิตด้วยตนเองในผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณ์ติวัฒน์ ฉัตรทอง . 2540. "การงดบริจาคโลหิตด้วยตนเองในผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณ์ติวัฒน์ ฉัตรทอง . "การงดบริจาคโลหิตด้วยตนเองในผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
กฤษณ์ติวัฒน์ ฉัตรทอง . การงดบริจาคโลหิตด้วยตนเองในผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.