ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้กับความพึงพอใจในการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้กับความพึงพอใจในการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : นุวดี สุพรรณรัตน์
คำค้น : การสื่อสาร , การศึกษาทางไกล , ความพอใจ , ความรู้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743321365 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9877
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่ และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ความรู้ การนำความรู้ไปใช้และความพึงพอใจในการใช้สื่อทางไกล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 349 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSSx ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่ที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส ต่างกัน มีการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมไม่แตกต่างกัน 2. นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่ที่มี เพศ และรายได้ต่างกันมีการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมแตกต่างกัน 3. การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ 4. การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการนำความรู้ไปใช้ 5. การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความพึงพอใจในการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม 6. ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการนำความรู้ไปใช้ 7. ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม 8. การนำความรู้ไปใช้มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความพึงพอใจในการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม 9. การนำความรู้ไปใช้ สามารถอธิบายความพึงพอใจในการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมได้มากที่สุด

บรรณานุกรม :
นุวดี สุพรรณรัตน์ . (2541). การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้กับความพึงพอใจในการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุวดี สุพรรณรัตน์ . 2541. "การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้กับความพึงพอใจในการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุวดี สุพรรณรัตน์ . "การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้กับความพึงพอใจในการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
นุวดี สุพรรณรัตน์ . การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้กับความพึงพอใจในการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.