ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ ต่อการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของพนักงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ ต่อการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของพนักงาน
นักวิจัย : นุชนาฏ ศิริพล
คำค้น : การปรึกษาเชิงจิตวิทยา , การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม , ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โสรีช์ โพธิแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746386042 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10344
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ส ต่อการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของพนักงานบริษัท ที ที แอล อตุสาหกรรมจำกัด (มหาชน) โดยมีสมมติฐานการวิจัยคือ (1) หลังการทดลอง พนักงานที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ส จะมีสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลสูงกว่า ก่อนเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม (2) หลังการทดลอง พนักงานที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ส จะมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสูงกว่าพนักงานที่ ไม่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pretest posttest control group design) กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) จำนวน 16 คน ที่มีคะแนนสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่ำกว่า -1 SD กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน กลุ่มควบคุม 8 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ส วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งวางรากฐานอยู่ในมาตรวัดของ Carkhuff วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า (1)หลังการทดลอง พนักงานที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ จะมีคะแนนสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสูงกว่า ก่อนเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 (2)หลังการทดลอง พนักงานที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ตามแนวโรเจอร์จะมีคะแนนสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สูงกว่าพนักงานที่ไม่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
นุชนาฏ ศิริพล . (2540). ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ ต่อการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของพนักงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชนาฏ ศิริพล . 2540. "ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ ต่อการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของพนักงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชนาฏ ศิริพล . "ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ ต่อการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของพนักงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
นุชนาฏ ศิริพล . ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ ต่อการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของพนักงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.