ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมของคนขับรถไมโครบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมของคนขับรถไมโครบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : คงพรรณ คงพินิจ
คำค้น : คนขับรถประจำทาง , กฎจราจร , การขับรถยนต์ , พฤติกรรมเบี่ยงเบน , พฤติกรรมมนุษย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพัตรา สุภาพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746353462 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10297
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนขับรถไมโครบัสว่ามีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการจราจรมากน้อยเพียงใด ลำดับความสำคัญของพฤติกรรมของคนขับรถไมโครบัสที่มีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการจราจรปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่มีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการจราจร โดยทำการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาคือ 1.แบบสอบถามโดยใช้ศึกษากับผู้ที่มีอาชีพหลักในการขับรถไมโครบัสจำนวน 120 คน 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สัมภาษณ์ผู้ขับรถไมโครบัสจำนวน 20 คน 3. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ศึกษาสภาพการจราจรจากแยกที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นจำนวน 3 จุด ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมที่มีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการจราจรมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานเรียงลำดับตามความสำคัญมีดังนี้ ลำดับที่ 1. พฤติกรรมการจอดรถในที่ห้ามจอด ค่าดัชนีเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มนี้เท่ากับ 233.00 ลำดับที่ 2. พฤติกรรมการขับรถแซงในที่คับขัน ค่าดัชนีเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มนี้เท่ากับ 226.00 ส่วนพฤติกรรมที่มีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการจราจรน้อยซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เรียงตามลำดับต่อจากพฤติกรรมด้านบนมีดังนี้ ลำดับที่ 3. พฤติกรรมการหยุดรอผู้โดยสารนาน ค่าดัชนีเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มนี้เท่ากับ 215.00 ลำดับที่ 4. พฤติกรรมขับรถในลักษณะประมาทและหวาดเสียว ค่าดัชนีเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มนี้เท่ากับ 212.00 ลำดับที่ 5. พฤติกรรมการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ค่าดัชนีเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มนี้เท่ากับ 204.00

บรรณานุกรม :
คงพรรณ คงพินิจ . (2539). พฤติกรรมของคนขับรถไมโครบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คงพรรณ คงพินิจ . 2539. "พฤติกรรมของคนขับรถไมโครบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คงพรรณ คงพินิจ . "พฤติกรรมของคนขับรถไมโครบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
คงพรรณ คงพินิจ . พฤติกรรมของคนขับรถไมโครบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.