ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลางในการจัดการของ เสียอันตรายของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลางในการจัดการของ เสียอันตรายของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543
นักวิจัย : ภูวนารถ หมู่พยัคฆ์
คำค้น : ของเสียอันตราย , ขยะติดเชื้อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรชัย สิทธิศรัณย์กุล , วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741308531 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10236
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลางในการจัดการของ เสียอันตรายของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศไทยทั้งหมด จำนวน 245 แห่ง สำรวจโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง และส่งกลับทางไปรษณีย์ที่ผ่านการทดสอบแล้ว เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2543 - 15 กุมภาพันธ์ 2544 จำนวนที่ตอบกลับทั้งสิ้น 161 แห่ง (ร้อยละ 65.7) จำแนกเป็น โรงพยาบาลขนาดกลาง 119 แห่ง (ร้อยละ 73.9) โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 42 แห่ง (ร้อยละ 26.1) ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Unpaired t-test และ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (1.14 :1) อายุเฉลี่ย 39.70 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 77.0) ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐบาล (ร้อยละ 64.6) ปฏิบัติงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ร้อยละ 85.8) มีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย 11.45 ปี ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ 89.8) มีความรู้ในการ จัดการของเสียอันตรายค่อนข้างต่ำ (ร้อยละ 48.5) มีเจตคติต่อการจัดการของเสียอันตรายดี (ร้อยละ 82.5) มีการปฏิบัติค่อนข้างดี (ร้อยละ 74.9) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าความรู้ และเจตคติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการในการจัดการของเสียอันตรายไม่มีความ สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับ ระดับการศึกษา สาขา ที่สำเร็จการศึกษา ประสบการณ์เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรม ขนาด สังกัด ปริมาณของเสียอันตรายที่ครอบครอง และระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ส่วนการจัดการ (ปฏิบัติ) ของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ ประสบการณ์เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ สังกัด และระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ (p=0.019 , 0.017 และ 0.009 ตามลำดับ) การศึกษานี้ ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตราย ในห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลาง ควรจัดให้มีการฝึกอบรมการจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการให้กับหัว หน้าห้องปฏิบัติการอย่างทั่วถึง สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ และควรบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการไว้ใน หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ถึงระดับมหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
ภูวนารถ หมู่พยัคฆ์ . (2545). ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลางในการจัดการของ เสียอันตรายของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูวนารถ หมู่พยัคฆ์ . 2545. "ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลางในการจัดการของ เสียอันตรายของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูวนารถ หมู่พยัคฆ์ . "ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลางในการจัดการของ เสียอันตรายของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ภูวนารถ หมู่พยัคฆ์ . ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลางในการจัดการของ เสียอันตรายของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.