ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการนำระบบเสา-คานสำเร็จรูปมาใช้ร่วมกับ การก่อสร้างระบบเดิมในโครงการบ้านจัดสรร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการนำระบบเสา-คานสำเร็จรูปมาใช้ร่วมกับ การก่อสร้างระบบเดิมในโครงการบ้านจัดสรร
นักวิจัย : ธนพล สินธุยนต์
คำค้น : บ้านจัดสรร , บ้านสำเร็จรูป , ระบบเสา-คานสำเร็จรูป
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชวลิต นิตยะ , บัณฑิต จุลาสัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741721242 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9925
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ถึงต้นทุน ระยะเวลา แรงงาน ของที่อยู่อาศัยที่สร้างด้วยระบบเสา-คานสำเร็จรูป ก่อสร้างร่วมกับระบบเดิมที่มีการก่อสร้างร่วมกับระบบเดิม เพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกในการตัดสินใจสำหรับผู้ประอบการ โดยได้ศึกษาการก่อสร้างระบบระบบเดิม กับระบบเสา-คานสำเร็จรูปที่ก่อสร้างร่วมกับระบบเดิม ซึ่งอยู่ภายในโครงการเดียวกัน ผู้วิจัยได้เลือกบ้านเดียว 2 ชั้น ที่ก่อสร้างใน โครงการเพลส แอนด์ ปาร์ค ประชาอุทิศ เป็นตัวอย่างการวิจัย มีลักษณะพื้นที่เท่ากันและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเหมือนกัน ผลการศึกษาพบว่าเมื่อผู้ประกอบการนำระบบเสา-คานสำเร็จรูป มาก่อสร้างร่วมกับระบบเดิม ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงลดลง โดยหมวดโครงสร้างของระบบเสา-คานสำเร็จรูปมีราคาเปลี่ยนแปลงลดลง เท่ากับ 91,764 บาท คิดเป็น 4.90% ส่วนค่าแรงงานก่อสร้าง ในหมวดงานโครงสร้างระบบเสา-คานสำเร็จรูป มีราคาเปลี่ยนแปลงลดลงเท่ากับ 25,430 บาท คิดเป็น 1.24% ส่วนค่าวัสดุก่อสร้าง ในหมวดงานโครงสร้างระบบเสา-คานสำเร็จรูป มีราคาเปลี่ยนแปลงลดลง เท่ากับ 66,334 บาท 1.24% ส่วนอัตราค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อตารางเมตร ระบบเสา-คานสำเร็จรูปก่อสร้างร่วมกับระบบเดิม เท่ากับ 6,649 บาทต่อตารางเมตร สำหรับราคาค่าก่อสร้างระบบเดิม เท่ากับ 7,210 บาท (ราคาดังกล่าวรวมค่าดำเนินการและกำไร) ผลของราคาก่อสร้างเฉลี่ยต่อตารางเมตร ทั้ง 2 ระบบพบว่าระบบเสา-คานสำเร็จรูปก่อสร้างร่วมกับระบบเดิม มีราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อตารางเมตร ลดลงจากการก่อสร้างระบบเดิม เท่ากับ 561 บาท คิดเป็น 4.90% ส่วนระยะเวลาการก่อสร้าง ระบบเดิมเท่ากับ 144 วัน ระบบเสา-คานสำเร็จรูปเท่ากับ 120 วัน (ระยะเวลารวมการสร้างแบบแม่พิมพ์หล่อชิ้นส่วน) พบว่าระบบเสา-คานสำเร็จรูปก่อสร้างร่วมกับระบบเดิม มีระยะเวลาในการก่อสร้างเร็วกว่าระบบเดิม 24 วัน ในการวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบว่า ระบบเสา-คานสำเร็จรูปเป็นระบบการก่อสร้างที่น่าสนใจ และเป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการ เลือกพัฒนาระบบสำเร็จรูปขึ้นมาใช้เอง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับขนาดของโครงการของตัวเอง ระบบดังกล่าวอาจจะนำมาใช้แก้ไขปัญหา การขาดมาตรฐานในการก่อสร้าง การลดต้นทุน การลดระยะเวลา และการลดราคาค่าก่อสร้างให้ต่ำลง ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อไป

บรรณานุกรม :
ธนพล สินธุยนต์ . (2545). แนวทางการนำระบบเสา-คานสำเร็จรูปมาใช้ร่วมกับ การก่อสร้างระบบเดิมในโครงการบ้านจัดสรร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพล สินธุยนต์ . 2545. "แนวทางการนำระบบเสา-คานสำเร็จรูปมาใช้ร่วมกับ การก่อสร้างระบบเดิมในโครงการบ้านจัดสรร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพล สินธุยนต์ . "แนวทางการนำระบบเสา-คานสำเร็จรูปมาใช้ร่วมกับ การก่อสร้างระบบเดิมในโครงการบ้านจัดสรร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ธนพล สินธุยนต์ . แนวทางการนำระบบเสา-คานสำเร็จรูปมาใช้ร่วมกับ การก่อสร้างระบบเดิมในโครงการบ้านจัดสรร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.