ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเมินภารกิจการส่งเสริมการเกษตรของสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเมินภารกิจการส่งเสริมการเกษตรของสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นักวิจัย : ยุคลธร ไกรวศิน
คำค้น : การส่งเสริมการเกษตร , สื่อมวลชนกับบริการสังคม , วิทยุกระจายเสียง -- แง่สังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ขวัญเรือน กิติวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741702388 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10657
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเป้าหมาย นโยบาย การบริหารจัดการและการปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมการเกษตรของสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหารและผู้ผลิตรายการของทั้ง 4 สถานี คือสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร และสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงในจังหวัดระยอง จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดเชียงราย รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาจากเทปบันทึกรายการที่ออกอากาศ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2544 และเดือนมกราคม 2545 ผลการวิจัยพบว่า รายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ดำเนินงานโดยกลุ่มผู้ผลิต 2 กลุ่ม ซึ่งรายการส่วนใหญ่ผลิตโดยกรม กองต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นเนื้อหาจึงมุ่งเน้นการเผยแพร่นโยบาย ผลงานของหน่วยงานเหล่านั้น ส่วนการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรพบว่าเป็นสาระความรู้ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกดูแลพืช และการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการรายงานข่าวสารสถานการณ์ด้านการเกษตร ผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งคือ เอกชนผู้เช่าเวลา ซึ่งเข้ามาผลิตรายการภายใต้กรอบเงื่อนไขของสถานี คือ ผู้เช่าเวลาต้องผลิตรายการเอง เนื้อหารายการเป็นความรู้ด้านการเกษตร ความรู้ทั่วไป สาระบันเทิง และการโฆษณาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงทั้ง 3 สถานี ดำเนินงานในรูปแบบการให้สัมปทานกับบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการผลิตรายการ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้เวลาในการเผยแพร่และถ่ายทอดข่าวสารความรู้ของกรมประมงในแต่ละสถานีวันละ 2 ชั่วโมง ซึ่งบริษัท เอส.บี. บรอดคาสติ้งมีเดีย จำกัด เป็นผู้ได้รับสัมปทาน ดำเนินการผลิตรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดระยองในลักษณะรายการเพลงและสาระความรู้ทั่วไป บริษัท ไอเอ็นเอ็น จำกัด เป็นผู้ได้รับสัมปทานดำเนินการผลิตรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง 2 สถานีคือที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเชียงราย โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินงานในรูปแบบของสถานีที่ให้บริการข่าวและสาระบันเทิงในระดับท้องถิ่น โดยได้มีการให้เวลากับหน่วยงานราชการและองค์กรสาธารณประโยชน์ระดับท้องถิ่นเข้ามาผลิตรายการ ในขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงรายมีความแตกต่างตรงที่บริษัท ไอเอ็นเอ็น จำกัด ได้เปิดเช่าช่วงเวลาในการออกอากาศให้ผู้ผลิตเอกชนรายย่อยเข้ามาดำเนินการผลิตรายการ

บรรณานุกรม :
ยุคลธร ไกรวศิน . (2544). ประเมินภารกิจการส่งเสริมการเกษตรของสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุคลธร ไกรวศิน . 2544. "ประเมินภารกิจการส่งเสริมการเกษตรของสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุคลธร ไกรวศิน . "ประเมินภารกิจการส่งเสริมการเกษตรของสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ยุคลธร ไกรวศิน . ประเมินภารกิจการส่งเสริมการเกษตรของสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.