ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบองค์ประกอบจอภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความบกพร่องทางสายตาแบบเลือนลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบองค์ประกอบจอภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความบกพร่องทางสายตาแบบเลือนลาง
นักวิจัย : ธีระภัทร์ ประสมแสง
คำค้น : คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- การออกแบบ , นักเรียนมัธยมศึกษา , เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกรี รอดโพธิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740308759 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10629
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบองค์ประกอบจอภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความบกพร่องทางสายตา แบบเลือนลาง 6 ด้านคือ องค์ประกอบด้านตัวอักษร, องค์ประกอบด้านสี, องค์ประกอบด้านภาพประกอบ, องค์ประกอบด้านกรอบ, องค์ประกอบด้านตัวนำทาง และองค์ประกอบด้านตัวชี้นำ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความบกพร่องทางสายตาแบบเลือนลาง จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่น, โรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 29 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบด้านตัวอักษร พบว่า หัวเรื่องควรใช้ขนาด 40 พอยท์ ข้อความควรใช้ขนาด 30 พอยท์ และรูปแบบตัวอักษรควรเป็นตัวหนา 2. องค์ประกอบด้านสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง พบว่า 2.1 สีตัวอักษรและสีพื้นหลัง ควรใช้ตัวอักษรสีขาว และพื้นหลังสีดำ 2.2 สีตัวอักษรหัวเรื่อง และแถบสีพื้นหลัง ควรใช้หัวข้อสีเขียว และแถบพื้นหลังสีดำ กับตัวอักษรขนาด 40 พอยท์ 2.3 สีตัวอักษรข้อความ และพื้นหลัง ควรใช้ข้อความสีเขียว และพื้นหลังสีดำ กับตัวอักษรขนาด 32 พอยท์ 2.4 จำนวนสีในจอภาพ ควรใช้ 4 สี 3. องค์ประกอบด้านภาพ พบว่า ภาพประกอบควรใช้ขนาด 1/2 ของจอภาพ ตำแหน่งของภาพควรอยู่ด้านซ้าย ประเภทของภาพควรใช้ภาพถ่าย หรือภาพเหมือนจริง มิติของภาพควรใช้ภาพ 3 มิติ และสีของภาพควรใช้ภาพที่มีสีตัดกันของแสงสูง 4. องค์ประกอบด้านกรอบภาพและข้อความ พบว่า กรอบของข้อความควรใช้รูปแบบเส้น และสีกรอบของข้อความควรใช้สีตัดกับข้อความหรือสีพื้นหลัง 5. องค์ประกอบด้านตัวนำทาง (Navigation) พบว่า ปุ่มควรใช้ขนาดประมาณ 32 หรือ 40 พอยท์ รูปแบบของปุ่มควรใช้แบบสัญรูป และเสียงอธิบาย และสีของปุ่มควรใช้สีที่ตัดกับสีข้อความหรือสีพื้นหลัง 6. องค์ประกอบด้านตัวชี้นำ พบว่า ตัวชี้นำที่เป็นข้อความควรใช้รูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนสี

บรรณานุกรม :
ธีระภัทร์ ประสมแสง . (2544). การออกแบบองค์ประกอบจอภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความบกพร่องทางสายตาแบบเลือนลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระภัทร์ ประสมแสง . 2544. "การออกแบบองค์ประกอบจอภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความบกพร่องทางสายตาแบบเลือนลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระภัทร์ ประสมแสง . "การออกแบบองค์ประกอบจอภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความบกพร่องทางสายตาแบบเลือนลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ธีระภัทร์ ประสมแสง . การออกแบบองค์ประกอบจอภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความบกพร่องทางสายตาแบบเลือนลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.