ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คอมโพสิตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำโดยมีขี้เลื่อยเป็นสารเสริมแรง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คอมโพสิตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำโดยมีขี้เลื่อยเป็นสารเสริมแรง
นักวิจัย : จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร
คำค้น : Composite , Mechanical properties , polymer blend , คอมโพสิต , พอลิเมอร์ผสม , สมบัติเชิงกล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4780091 , http://research.trf.or.th/node/2757
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงสมบัติต่างๆ ของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) โดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นสารเสริมแรงโดยได้ศึกษา วิธีการผสมของพอลิเมอร์ผสมซึ่งพบว่าการผสมโดยใช้เครื่องอัดรีดชนิดเกลียวหนอนเดี่ยวตามด้วย เครื่องผสมชนิด 2 ลูกกลิ้ง ทำให้สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมมีค่าสูงกว่าการใช้เครื่องอัดรีดชนิด เกลียวหนอนเดี่ยวเพียงขั้นตอนเดียว และจากการศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์ผสมพบว่าเมื่อปริมาณ LDPE เพิ่มขึ้นสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมมีค่าลดลงเนื่องจากการยึดติดระหว่างวัฏภาคต่ำ ซึ่ง งานวิจัยนี้ได้ปรับปรุงความเข้ากันได้ระหว่าง PVC และ LDPE โดยใช้สารช่วยผสม 3 ชนิด ได้แก่ คลอริเนเตดพอลิเอทิลีน (CPE) พอลิเมอร์ร่วมระหว่างเมทิลเมทาไครเลตและบิวทิวอะไครเลต (PA 20) และพอลิเมอร์ร่วมระหว่างเอทิลีนและเมทิลอะไครเลต (Elvaloy) จากการศึกษาพบว่า PA 20 ให้สมบัติ โดยรวมที่เหมาะสมในการนำไปทำเป็นวัสดุคอมโพสิต สำหรับการทดสอบโดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์ แมก เนติกเรโซแนนซ์คาร์บอน 13 พบว่า PVC ไม่เกิดการต่อกิ่งกับ LDPE และที่อัตราส่วน PVC100 : LDPE10 อุณหภูมิการสลายตัวของ PVC มีค่าสูงขึ้นเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาถ่ายโอนอนุมูลอิสระของ PVC และ LDPE ระหว่างกระบวนการผสม แต่เมื่อใส่สารช่วยผสมชนิด PA 20 และผงไม้ทำให้อุณหภูมิ ในการสลายตัวของ PVC มีค่าต่ำลง ในการตรวจสอบสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมโดยใช้กล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าเมื่อใช้สารช่วยผสมการกระจายตัวของ LDPE ใน PVC ดีขึ้นและอนุภาคของ LDPE มีขนาดเล็กลง นอกจากนี้พบว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ของ PVC ในพอลิเมอร์ผสมที่ปรับปรุงและไม่ได้ปรับปรุงด้วยสารช่วยผสมชนิด CPE และ Elvaloy มีค่าลดลงโดยที่ Tg ของ PVC ในพอลิเมอร์ผสมที่ปรับปรุงด้วยสารช่วยผสมชนิด PA 20 มี Tg ใกล้เคียงกับ PVC บริสุทธิ์มากกว่าการใช้สารช่วยผสมชนิด CPE และ Elvaloy สำหรับสมบัติต่างๆ ของ คอมโพสิตจากพอลิเมอร์ผสมที่ปรับปรุงและไม่ได้ปรับปรุงด้วยสารช่วยผสมและ ขี้เลื่อยจากไม้ยางพารา พบว่าเมื่อปริมาณขี้เลื่อยมากขึ้น มอดุลัสการดึงยืดและมอดุลัสโค้งงอมีค่าสูงขึ้น แต่ค่าความแข็งแรงดึง เปอร์เซ็นต์การดึงยืด ณ จุดขาด ความแข็งแรงโค้งงอและความแข็งแรงกระแทกมีค่าลดลงโดยที่สมบัติ ต่างๆ มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อมีการใช้สารช่วยผสมชนิด PA 20 ความเข้ากันได้ระหว่างวัฏภาค สามารถปรับปรุงได้โดยการเติมไซเลน A137, ไซเลน A1100 หรือ MAPE ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สมบัติเชิงกลโดยรวมของคอมโพสิตมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากการใช้ไซเลนและ/หรือ MAPE นอกจากนี้สัณฐานวิทยาและสมบัติทางความร้อนของคอมโพสิตมีแนวโน้มดีขึ้นจากการเติมไซเลนและ/ หรือ MAPE This research aims to study properties of polymer blend between poly(vinyl chloride) (PVC) and low-density polyethylene (LDPE) reinforced by rubber-wood sawdust. Two different mixing procedures were studied and it was found that using both single-screw extruder and then two-roll mill led to greater mechanical properties than using only single-screw extruder. The experimental results suggested that as the LDPE contents were increased, the mechanical properties of the polymer blend progressively decreased due to poor interfacial adhesion. The phase compatibility between PVC and LDPE phase could be improved by three different types of compatibilizers which included chlorinated polyethylene (CPE), poly(methyl-methacrylate-cobutylacrylate) (PA 20) and poly(ethylene-co-methacrylate) (Elvaloy). The PA 20 was found to be more suitable compatibilizer for the polymer blends in order to prepare the composites. The results from 13C-NMR showed that no grafted product of PVC and LDPE was found and decomposition temperature (Td) of PVC in the polymer blends of PVC100:LDPE10 increased because of a radical transfer reaction of PVC and LDPE during the mixing process. But the Td of PVC in the blend decreased with the loading of the PA 20 and the wood sawdust. Scanning electron microscopy (SEM) was used to observe the phase morphology of the blends. It was found that the better phase dispersion and smaller particle size of LDPE of the polymer blends with the PA 20 compatibilizer were obtained. In addition, Tg of PVC decreased in the PVC/LDPE (100/10) blends with and without the CPE and Elvaloy compatibilizers. When PA 20 was used, Tg of PVC was very close to that of neat PVC. Besides, tensile and flexural moduli of the composites increased as sawdust contents were increased but tensile, flexural and impact strengths decreased. Slight improvement in mechanical properties was achieved if PA 20 was incorporated in the composites. Phase compatibility could be improved by the incorporation of Silane A-137, Silane A-1100 or MAPE. The results showed that overall mechanical properties of the composites with the use of Silane and/or MAPE were significantly increased. Morphological and thermal properties of the composites were also improved with the addition of Silane and /or MAPE.

บรรณานุกรม :
จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร . (2551). คอมโพสิตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำโดยมีขี้เลื่อยเป็นสารเสริมแรง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร . 2551. "คอมโพสิตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำโดยมีขี้เลื่อยเป็นสารเสริมแรง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร . "คอมโพสิตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำโดยมีขี้เลื่อยเป็นสารเสริมแรง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร . คอมโพสิตจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำโดยมีขี้เลื่อยเป็นสารเสริมแรง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.