ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการบริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่ออัตราการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อำเภอหันคา ชัยนาท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการบริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่ออัตราการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อำเภอหันคา ชัยนาท
นักวิจัย : อัจฉริยา บุญยะคงรัตน์
คำค้น : ความดันเลือดสูง , ความพอใจของผู้ใช้บริการ , เบาหวาน , เวชระเบียน , การมีส่วนร่วมทางสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประพิม ศุภศันสนีย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741704879 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10632
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองศึกษาสองกลุ่ม วัดผลครั้งเดียวหลังการทดลอง เพื่อศึกษาผลของการใช้บริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ที่มีต่ออัตราการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในหมู่บ้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบบริการ และหมู่บ้านที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบบริการ ประชากร คือประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบกลุ่มหมู่บ้านทดลอง และหมู่บ้านควบคุม มีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 263 คน และ 267 คน ตามลำดับ ในหมู่บ้านทดลอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วัน โดยให้ตัวแทนคนในชุมชน จำนวน 21 คน เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการ AICD (Appreciation, Influence, Control) เพื่อกำหนดแผนการบริการคัดครองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน แล้วจึงจัดบริการตามแผน ส่วนหมู่บ้านควบคุมจัดบริการคัดครองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในรูปแบบเดิมที่ทางโรงพยาบาลหันคาเคยปฏิบัติคือ ให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นแกนนำสำคัญในการจัดบริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบสัดส่วนของประชาชนผู้มาใช้บริการของหมู่บ้านทดลองและหมูบ้านควบคุม โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของหมู่บ้านทดลองและหมู่บ้านควบคุมโดยใช้ค่าที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. อัตราการใช้บริการของหมู่บ้านที่ประชาชนมีส่วนร่วม สูงกว่าอัตราการใช้บริการของหมู่บ้านที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในหมู่บ้านที่ประชาชนมีส่วนร่วม สูงกว่าหมู่บ้านที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ทั้งโดยรวม และในทุกรายด้าน คือ ความเพียงพอของบริการ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งบริการ การประสานบริการ การแสดงอัธยาศัยของผู้ให้บริการ ข้อมูลที่ได้รับ และคุณภาพบริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
อัจฉริยา บุญยะคงรัตน์ . (2544). ผลของการบริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่ออัตราการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อำเภอหันคา ชัยนาท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉริยา บุญยะคงรัตน์ . 2544. "ผลของการบริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่ออัตราการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อำเภอหันคา ชัยนาท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉริยา บุญยะคงรัตน์ . "ผลของการบริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่ออัตราการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อำเภอหันคา ชัยนาท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อัจฉริยา บุญยะคงรัตน์ . ผลของการบริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่ออัตราการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อำเภอหันคา ชัยนาท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.