ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำงานบ้านของสามีในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำงานบ้านของสามีในจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : นพพร ช่วงชิง
คำค้น : สามี , การจัดการบ้าน , ครอบครัว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มาลินี วงษ์สิทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741732627 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการทำงานบ้านของสามี และปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานบ้านของสามี ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้ทำการเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์ชายไทยที่สมรสและอยู่อาศัยกับภรรยาในบ้านเดียวกันในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 570 ตัวอย่าง การศึกษานี้นำเสนอข้อมูลในรูปตารางไขว้และทดสอบด้วยค่าไคสแควร์ และการวิเคราะห์จำแนกพหุ (MCA) ผลการศึกษา พบว่า สามีทำงานบ้านต่ำกว่าร้อยละ 50 และ 1 ใน 4 ของสามีที่เป็นตัวอย่างไม่ทำงานบ้านใดๆ เลย โดยงานบ้านที่สามีทำมากที่สุดคือ การซ่อมแซมบ้านเรือน รองลงมาคือการซ่อมแซมเครื่องเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ และการทำความสะอาดนอกบริเวณบ้าน สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิทธิพลต่อการทำงานบ้านของสามี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเป็นไปตามสมมติฐานคือ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ความแตกต่างด้านรายได้ของสามีกับภรรยา เขตที่อยู่อาศัย ประสบการณ์เรื่องการทำงานบ้านในอดีตของสามี และความแตกต่างด้านเวลาที่ทำงานนอกบ้านของสามีกับภรรยา และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการทำงานบ้านของสามีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน คือ อาชีพของสามี ผลการวิเคราะห์การจำแนกพหุ พบว่า ตัวแปรในแบบจำลองสามารถอธิบายความผันแปรของระดับการทำงานบ้านของสามีได้ร้อยละ 13.7 และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ แล้ว ตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรตัวแปรตามได้ดีที่สุด คือ ความแตกต่างด้านรายได้ของสามีกับภรรยา รองลงมาคือประสบการณ์เรื่องการทำงานบ้านในอดีตของสามี และอาชีพของสามี และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
นพพร ช่วงชิง . (2545). การทำงานบ้านของสามีในจังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร ช่วงชิง . 2545. "การทำงานบ้านของสามีในจังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร ช่วงชิง . "การทำงานบ้านของสามีในจังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นพพร ช่วงชิง . การทำงานบ้านของสามีในจังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.