ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสิ่งเสพย์ติด ของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสิ่งเสพย์ติด ของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : ศิวิไล กุลรัตนมณีพร
คำค้น : ยาเสพย์ติด -- ไทย -- กาญจนบุรี , การติดยาเสพติด -- ไทย -- กาญจนบุรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มาลินี วงษ์สิทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741719833 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและจำนวนการบริโภคสิ่งเสพย์ติดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสิ่งเสพย์ติดของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากโครงการกาญจนบุรี ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดย The Wellcome Trust และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในปี พ.ศ. 2543 หน่วยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรทุกคนในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปที่สัมภาษณ์ได้ จำนวน 27,901 ราย การศึกษาครั้งนี้นำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางไขว้และทดสอบด้วยค่าไคสแควร์ ตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือชนิดของสิ่งเสพย์ติดแต่ละชนิดและจำนวนการบริโภคสิ่งเสพย์ติด ผลการศึกษาในเรื่องชนิดของสิ่งเสพย์ติดแต่ละชนิดพบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากร ดื่มเบียร์และสูบบุหรี่ รองลงมา ดื่มสุรา/ยาดอง ชนิดของสิ่งเสพย์ติดที่มีสัดส่วนการบริโภคต่ำที่สุดคือ เครื่องดื่มชูกำลัง ส่วนการศึกษาในเรื่องจำนวนการบริโภคสิ่งเสพย์ติดนั้น พบว่า ประชากรเกินครึ่งหนึ่งมีการบริโภคสิ่งเสพย์ติด ประมาณ 1 ใน 5 ของประชากร บริโภคสิ่งเสพย์ติดจำนวน 1 ชนิด ในด้านปัจจัยทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนการบริโภคสิ่งเสพย์ติดผลการศึกษาปรากฏว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจำนวนการบริโภคสิ่งเสพย์ติดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและเป็นไปตามสมมติฐานคือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ การศึกษาและระดับการรับข่าวสารด้านสุขภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานคือ เขตที่อยู่อาศัย สำหรับจำนวนสมาชิกในครัวเรือนและการมีหลักประกันสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนการบริโภคสิ่งเสพย์ติด

บรรณานุกรม :
ศิวิไล กุลรัตนมณีพร . (2545). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสิ่งเสพย์ติด ของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวิไล กุลรัตนมณีพร . 2545. "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสิ่งเสพย์ติด ของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวิไล กุลรัตนมณีพร . "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสิ่งเสพย์ติด ของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ศิวิไล กุลรัตนมณีพร . ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสิ่งเสพย์ติด ของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.